Uchwała Nr X/39/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 pkt 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.1611) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.552 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.552 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 17.827.993 zł,
wydatki ogółem kwota 18.354.357 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 526.364 zł stanowi:

1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 89.964 zł;
2) wolne środki w kwocie 54.400 zł;
3) pożyczka z WFOŚiGW wg umowy z 11.12.2002r. w kwocie 30.000 zł;
4) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 352.000 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/39/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 października 2003 r.

Zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok - zadania własne.

w złotych

Lp

Dz.

Rozdz.

§

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1.

010

  

  

-

30.848

55.980

-

30.848

55.980

  

  

01095

  

-

30.848

55.980

-

30.848

55.980

  

  

  

270

-

30.848

55.980

  

  

  

  

  

  

3030

  

  

  

-

30.848

55.980

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.

758

  

  

-

3.600

10.248.617

-

-

-

  

  

75801

  

-

3.600

5.770.843

-

-

-

  

  

  

292

-

3.600

5.770.843

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.

801

  

  

-

-

-

-

3.600

4.013.155

  

  

80111

  

  

  

  

  

1.200

263.752

  

  

  

4210

  

  

  

  

1.200

10.360

  

  

80120

  

-

-

-

-

2.400

2.212.957

  

  

  

4210

  

  

  

-

2.400

35.341

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.

758

  

  

-

-

-

5.000

-

73.190

  

  

75818

  

-

-

-

5.000

-

73.190

  

  

  

4810

  

  

  

5.000

-

73.190

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.

754

  

  

-

-

-

-

5.000

5.000

  

  

75405

  

-

-

-

-

5.000

5.000

  

  

  

4270

  

  

  

-

5.000

5.000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.

853

  

  

-

1.104

2.694.290

-

-

2.815.490

  

  

85324

  

-

1.104

1.976

-

-

-

  

  

  

097

-

1.104

1.976

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

85318

  

-

-

  

-

1.104

17.676

  

  

  

4210

  

  

  

-

104

2.304

  

  

  

4300

  

  

  

-

1.000

4.372

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Razem zmiany:

-

35.552

17.827.993

5.000

40.552

18.354.357

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/39/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 października 2003 r.

Objaśnienie dokonanych zmian.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 30.848 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne na podstawie umowy zawartej z ARiMR zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

2. Zwiększa się dochody w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 3.600 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4820-34p/2003 z dnia 12.09.2003 r. Powyższe zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne (dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 1.200 zł dla Gimnazjum Specjalnego przy MOW w Goniądzu, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 2.400 zł z tego: dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach - 1.200 zł, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu - 1.200 zł ).

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie robót remontowo-budowlanych w Posterunku Wodnym Policji w Goniądzu (dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji § 4270 - Zakup usług remontowych).

4. Zwiększa się dochody w dz. 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 097 - Różne dochody o kwotę 1.104 zł - z tytułu 2% środków przekazanych na realizację zadań i przeznaczonych na sfinansowanie kosztów obsługi tych zadań tj. zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdz. 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie ogółem o kwotę 1.104 zł, z tego na:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 104 zł,
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.000 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - Inspektor; Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Data wytworzenia: 2003-10-30

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-10-30

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-10-30

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-10-30