UCHWAŁA NR XIV/62/04

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 16 marca 2004 r.

 

 

w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach.

        Na podstawie art. 12, pkt 8 lit. “i” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) i art. 5, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5a, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. “h” oraz art. 58 ust.1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 1 września 2004r. zakłada się trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, o nazwie: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Szkolnej 22.

 

§ 2. Szkoła Specjalna, o której mowa w § 1, wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

 

§ 3. Akt założycielski Szkoły Specjalnej, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Ustrój, organizację i zasady funkcjonowania Szkoły Specjalnej, o której mowa w § 1, określi statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-03-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-03-27