Uchwała Nr XXXVII/179/06

UCHWAŁA Nr XXXVII/179/06

RADY POWIATU W MONKACH

z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Pływalni Powiatowej w Mońkach”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową powiatu pod nazwą: „Pływalnia Powiatowa w Mońkach” z siedzibą w Mońkach ul. Tysiąclecia 15b i wyposaża się ją w majątek w postaci obiektu krytej pływalni położonego w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15b wraz z wyposażeniem.

§ 2. Utworzonej na mocy niniejszej uchwały jednostce budżetowej powiatu nadaje się Statut stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-02-28