Uchwały Rady Powiatu w Mońkach (2002-2006)

Zbiór aktów prawa miejscowego: http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/Zbior_aktow_prawnych/prawo_miejsc.htm

Uchwała

Dotyczy

UCHWAŁA Nr I/1/2002
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach.

UCHWAŁA Nr I/2/2002
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach.

UCHWAŁA Nr I/3/2002
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 20 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru Starosty Monieckiego.

UCHWAŁA Nr I/4/2002
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Powiatu w Mońkach.

UCHWAŁA Nr I/5/2002
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Wicestarosty Monieckiego oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Mońkach.

UCHWAŁA Nr II/6/02
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2002 rok.

UCHWAŁA Nr II/7/02
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR II/8/02
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.

UCHWAŁA Nr III/9/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA Nr III/10/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA Nr III/11/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Mońkach.

UCHWAŁA Nr III/12/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Mońkach.

UCHWAŁA Nr III/13/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

UCHWAŁA Nr III/14/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi przewodniczącego rady.

UCHWAŁA Nr III/15/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

UCHWAŁA Nr III/16/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

UCHWAŁA Nr III/17/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Monieckiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu posiadających osobowość prawną.

UCHWAŁA Nr IV/18/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 19 marca 2003r.

w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr IV/19/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 19 marca 2003 r.

w sprawie skargi na Starostę Monieckiego.

UCHWAŁA Nr IV/20/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 19 marca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.

UCHWAŁA Nr V/21/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.

UCHWAŁA Nr V/22/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.

UCHWAŁA Nr V/23/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

UCHWAŁA Nr V/24/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu.

UCHWAŁA Nr VI/25/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 maja 2003 r.

w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

UCHWAŁA Nr VI/26/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 maja 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie budowy krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach.

UCHWAŁA Nr VI/27/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 maja 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2002 rok.

UCHWAŁA Nr VII/28/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach ze środków MENiS.

UCHWAŁA Nr VII/29/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach.

UCHWAŁA Nr VII/30/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr VII/31/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

UCHWAŁA Nr VII/32/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 czerwca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

UCHWAŁA Nr VII/33/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 czerwca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR VII/34/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje powyższych zadań w 2003 roku.

UCHWAŁA Nr VIII/35/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 lipca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr VIII/36/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 lipca 2003 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

UCHWAŁA Nr IX/37/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie ustalenia limitu wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych.

UCHWAŁA Nr IX/38/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

UCHWAŁA NR X/39/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

UCHWAŁA NR X/40/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Mońkach.

UCHWAŁA NR X/41/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR X/42/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

UCHWAŁA NR X/43/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

UCHWAŁA NR XI/44/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 listopada 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

UCHWAŁA NR XI/45/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 listopada 2003 r.

w sprawie wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu w Mońkach.

UCHWAŁA NR XI/46/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 listopada 2003 r.

w sprawie określenia zasad dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

UCHWAŁA NR XI/47/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 listopada 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje powyższych zadań w 2003 roku.

UCHWAŁA NE XII/48/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 grudnia 2003 r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

 UCHWAŁA NR XII/49/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 grudnia 2003 r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwoweho Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2003 roku.

 UCHWAŁA NR XIII/50/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 stycznia 2004 r. 

w sprawie nadania Statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Mońkach.

 UCHWAŁA NR XIII/51/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 stycznia 2004 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/128/04 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 4 września 2001 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych powiatu.

UCHWAŁA NR XIII/52/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 stycznia 2004 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowegowymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  UCHWAŁA NR XIV/53/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 marca 2004 r. 

w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok.

  UCHWAŁA NR XIV/54/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 marca 2004 r. 

w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Monieckiego na lata 2004-2006" oraz "Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Monieckiego na lata 2004-2006".

  UCHWAŁĄ NR XIV/55/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 marca 2004 r. 

w sprawie przyjęcia powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie monieckim w latach 2004-2006.

  UCHWAŁĄ NR XIV/56/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 marca 2004 r. 

w sprawie określania zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2004 roku.

 UCHWAŁA NR XIV/57/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 marca 2004 r. 

w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego w Mońkach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

  UCHWAŁA NR XIV/58/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 marca 2004 r. 

w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

  UCHWAŁA NR XIV/59/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 marca 2004 r. 

w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Goniądzu.

  UCHWAŁA NR XIV/60/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 marca 2004 r. 

w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach.

  UCHWAŁA NR XIV/61/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 marca 2004 r. 

w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Mońkach.

 UCHWAŁA NR XIV/62/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 marca 2004 r. 

w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach.

 UCHWAŁA NR XIV/63/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 marca 2004 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego.

UCHWAŁA NR XV/64/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mońkach.

 UCHWAŁA NR XV/65/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I Kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych Kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Monieckiego.

 UCHWAŁA NR XV/66/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego. 

 UCHWAŁA NR XV/67/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok. 

 UCHWAŁA NR XV/68/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu monieckiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działąjących w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania.

 UCHWAŁA NR XV/69/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożutku publicznego w 2004 rok.

 UCHWAŁA NR XV/70/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie opinii o znaczeniu realizacji projektu wystąpienia dotyczącego utworzenia ze środków PFRON stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami".

 UCHWAŁA NR XV/71/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie opinii o znaczeniu realizacji projektu wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami". 

UCHWAŁA NR XV/72/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mońkach na 2004 rok.

 UCHWAŁA NR XVI/73/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2004 r. 

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Monieckiego.

 UCHWAŁA NR XVI/74/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego położonej w Knyszynie. 

 UCHWAŁA NR XVI/75/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok. 

 UCHWAŁA NR XVIII/76/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 lipca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 UCHWAŁA NR XVIII/77/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 lipca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

 UCHWAŁA NR XVIII/78/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 lipca 2004 r.

zmieniająca uchwałę NR IX/37/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ustalenia limitu wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych
dróg i obiektów mostowych.

UCHWAŁA NR XVIII/79/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 lipca 2004 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do dokonywania wszelkich czynności w celu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 UCHWAŁA NR XVIII/80/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 lipca 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje powyższych zadań w 2004 roku.

UCHWAŁA NR XVIII/81/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 lipca 2004 r.

w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego w Mońkach.

 UCHWAŁA NR XVIII/82/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 lipca 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego.

 UCHWAŁA NR XVIII/83/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 lipca 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Mońkach.

 UCHWAŁA NR XVIII/84/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 lipca 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych w Mońkach. 

 UCHWAŁA NR XVIII/85/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 lipca 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach.

 UCHWAŁA NR XVIII/86/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 lipca 2004 r.

w sprawie skargi na Powiatowy Zarząd Dróg w Mońkach.

 UCHWAŁA NR XIX/87/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Moniecki i studentów zamieszkałcych na terenie powiatu monieckiego.

UCHWAŁA NR XX/88/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 września 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

 UCHWAŁA NR XX/89/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 września 2004 r.

zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR XX/90/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 września 2004 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat moniecki.

UCHWAŁA NR XX/91/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 września 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Gimnazjum Specjalnemu w Mońkach.

 UCHWAŁA NR XX/92/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 września 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Mońkach za 2003 rok.

UCHWAŁA NR XXI/93/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 października 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

 UCHWAŁA NR XXI/94/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 października 2004 r.

w sprawie utworzenia "Fundacji na rzecz rozwoju Powiatu Monieckiego".

 UCHWAŁA NR XXII/95/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 listopada 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

 UCHWAŁA NR XXII/96/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 listopada 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA NR XXII/97/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 listopada 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2004 roku.

UCHWAŁA NR XXIII/98/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXIII/99/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXIII/100/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/101/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/102/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA NR XXIV/103/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokośc oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

UCHWAŁA NR XXIV/104/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali znajdujących się w budynku stanowiącym własność Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR XXV/105/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 11 lutego 2005 r.

w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych powiatu.

UCHWAŁA NR XXV/106/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 11 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu powiatu na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXV/107/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 11 lutego 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXV/108/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 11 lutego 2005 r.

w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku.

UCHWAŁA NR XXV/109/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 11 lutego 2005 r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

UCHWAŁA NR XXV/110/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 11 lutego 2005 r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej kontynuującej naukę.

UCHWAŁA NR XXVI/111/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXVI/112/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/113/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu.

UCHWAŁA NR XXVI/114/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 marca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Moniecki i studentów zamieszkałcych na terenie powiatu monieckiego.

UCHWAŁA NR XXVI/115/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Ekonomicznego w Goniądzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu.

UCHWAŁA NR XXVI/116/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXVI/117/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 marca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.

UCHWAŁA NR XXVI/118/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie określania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2005 roku.

UCHWAŁA NR XXVI/119/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 marca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

UCHWAŁA NR XXVI/120/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie opinii o znaczeniu realizacji projektu wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami".

UCHWAŁA NR XXVI/121/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/122/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/123/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zakładania i prowadzenia przez Gminę Goniądz publicznych placówek oświatowo-wychowawczych w postaci szkolnych schronisk młodzieżowych, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu.

UCHWAŁA NR XXVII/124/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Goniądz porozumienia w sprawie powierzenia zadania polegającego na prowadzeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goniądzu przy Szkole Podstawowej w Goniądzu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Osowcu przy Szkole Podstawowej w Osowcu.

UCHWAŁA NR XXVII/125/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXVII/126/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Goniądzu.

UCHWAŁA NR XXVII/127/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 "Nad Biebrzą" w Goniądzu.

UCHWAŁA NR XXVII/128/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych powiatu.

UCHWAŁA NR XXVII/129/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego.

UCHWAŁA NR XXVII/130/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie skargi Burmistrza Knyszyna na Starostę Monieckiego.

UCHWAŁA NR XXVIII/131/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Mieczysława Klimowicza

UCHWAŁA NR XXVIII/132/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Mirosława Paniczko.

UCHWAŁA NR XXVIII/133/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/134/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Goniądzu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym "Promyk" w Goniądzu.

UCHWAŁA NR XXVIII/135/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie nadania Statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu "Promyk" w Goniądzu.

UCHWAŁA NR XXVIII/136/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie nadania Statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXVIII/137/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie nadania Statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu Nr 1 w Goniądzu.

UCHWAŁA NR XXVIII/138/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie nadania Statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu Nr 2 "Nad Biebrzą" w Goniądzu.

UCHWAŁA NR XXIX/139/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Mońkach Pana Andrzeja Raś.

UCHWAŁA NR XXIX/140/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Mońkach Pana Dariusza Gwiazdy.

UCHWAŁA NR XXIX/141/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie wotum zaufania dla Starosty Monieckiego Pana Mirosława Paniczko.

UCHWAŁA NR XXIX/142/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 lipca 2005 r.

zmieniająca w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR XXIX/143/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 lipca 2005 r.

zmieniająca w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Powiatu w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXX/144/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 11 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/145/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2004 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/146/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXXI/147/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje powyższych zadań w 2005 roku.

UCHWAŁA NR XXXI/148/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXI/149/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

UCHWAŁA NR XXXI/150/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów
i psychologów.

UCHWAŁA NR XXXI/151/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2005/2006 i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w roku akademickim 2005/2006.

UCHWAŁA NR XXXI/152/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych.

UCHWAŁA NR XXXII/153/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2005 r.

w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXXII/154/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/37/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ustalenia limitu wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych.

UCHWAŁA NR XXXII/155/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII/156/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR XXXII/157/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2005/2006 i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w roku akademickim 2005/2006.

UCHWAŁA NR XXXII/158/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2005 r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

UCHWAŁA NR XXXII/159/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR XXXIII/160/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 października 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

UCHWAŁA NR XXXIII/161/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 października 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/162/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 października 2005 r.

w sprawie skargi dotyczącej niełwaściwego postąpowania Starosty Monieckiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

UCHWAŁA NR XXXIV/163/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/164/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie umorzenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXXIV/165/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXXIV/166/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie przystąpienia oraz uczestnictwa w realizacji projektu pt. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie gruźlicy i nowotworów płuc w powiecie monieckim" finansowanego ze źródeł pomocy finansowej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

UCHWAŁA NR XXXIV/167/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 29 listopada 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR XXXIV/168/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie wyrażania zgody na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXXIV/169/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 29 listopada 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje powyższych zadań w 2005 roku.

UCHWAŁA NR XXXV/170/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi Biskupowi Warszawsko-Praskiemu Honorowego Obywatelstwa Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR XXXV/171/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR XXXV/172/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/37/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ustalenia limitu wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych.

UCHWAŁA NR XXXVI/173/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/174/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

UCHWAŁA NR XXXVI/175/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z Krytej Pływalni w Mońkach oraz powierzenia Zarządowi Powiatu w Mońkach ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu pływalni.

UCHWAŁA NR XXXVI/176/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

UCHWAŁA NR XXXVI/177/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 29 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje powyższych zadań w 2005 roku.

UCHWAŁA NR XXXVI/178/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie skargi dotyczącej niełwaściwego postąpowania Starosty Monieckiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

UCHWAŁA NR XXXVII/179/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Pływalni Powiatowej w Mońkach".

UCHWAŁA NR XXXVII/180/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 17 stycznia 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR XXXVII/181/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie zawiadmienia o zamiarze likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXXVIII/182/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Mońkach.

UCHWAŁA NR XXXVIII/183/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 24 marca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA NR XXXVIII/184/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR XXXVIII/185/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie skargi dotyczącej niezasadnego pozbawienia premii przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach. 

UCHWAŁA NR XXXIX/186/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XXXIX/187/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2006 roku.

UCHWAŁA NR XXXIX/188/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie opinii o znaczeniu realizacji projektu wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami'.

UCHWAŁA NR XXXIX/189/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie opinii o znaczeniu realizacji projektu wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w zakładach opieki zdrowotnej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami".

UCHWAŁA NR XXXIX/190/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.

UCHWAŁA NR XL/191/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.

UCHWAŁA NR XL/192/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR XL/193/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 21 kwietnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Starosty Monieckiego.

UCHWAŁA NR XLI/194/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XLI/195/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

UCHWAŁA NR XLI/196/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2005 rok.

UCHWAŁA NR XLI/197/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

UCHWAŁA NR XLI/198/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 czerwca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych powiatu.

UCHWAŁA NR XLI/199/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 czerwca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2005/2006 i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w roku akademickim 2005/2006.

UCHWAŁA NR XLI/200/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Mońkach.

UCHWAŁA NR XLI/201/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizaji Lokalnego Rynku Pracy na rok 2006.

UCHWAŁA NR XLI/202/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach.

UCHWAŁA NR XLI/203/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mońkach.

UCHWAŁA NR XLI/204/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mocieszach.

UCHWAŁA NR XLI/205/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

UCHWAŁA NR XLII/206/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XLII/207/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Monieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

UCHWAŁA NR XLII/208/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 25 sierpnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR XLII/209/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Mońkach.

UCHWAŁA NR XLII/210/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mońkach.

UCHWAŁA NR XLII/211/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 25 sierpnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2006 roku.

UCHWAŁA NR XLII/212/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2006/2007 i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w roku akademickim 2006/2007. 

UCHWAŁA NR XLII/213/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego.

UCHWAŁA NR XLIII/214/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 14 września 2006 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Knyszyn i dokonania zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/215/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 9 października 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/216/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
 z dnia 9 października 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2006 roku.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Data modyfikacji: 2013-06-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-08-26