UCHWAŁA NR XVIII/82/04

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 21 lipca 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego.

     Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zm.: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320 z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161 i Nr 145, poz. 1532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr XXXII/132/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnzjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego, zmieniony uchwałą Nr XXXV/139/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 29 stycznia 2002 r. i Nr XIV/63/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 16 marca 2004 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-08-13

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-08-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-08-13