UCHWAŁA NR XV/65/04
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 28 kwietnia 2004 r.


 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
I Kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych Kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Monieckiego.


      Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708, zm. Dz. U.: z 2001 r. Nr 34, poz. 393, z 2002 r. Nr 210, poz. 1785 oraz z 2004 r. Nr 47, poz. 447) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/35/99 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I Kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych Kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Monieckiego zmienionej Uchwałą Nr XV/63/2000 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 14 marca 2000 roku oraz Uchwałą Nr XXVI/106/01 Rady powiatu Monieckiego z dnia 20 lutego 2001 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 kwotę „455,00 zł” zastępuje się kwotą „500,00 zł”;
2) w § 2 kwotę „3,45 zł” zastępuje się kwotą „3,70 zł”.

§ 2. Ustala się „Tabelę punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania przy najniższym wynagrodzeniu 500,00 zł i wartości punktu 3.70 zł.”, która stanowi Załącznik do niniejszej uchwały”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.


Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-05-06