UCHWAŁA Nr XII/48/03

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 19 grudnia 2003 r.

 

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

       Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) i art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1230; zm. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok:

 

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 282.830 zł;

 

2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 127.918 zł;

 

3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 192.425 zł;

 

4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 347.337 zł;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

   

  § 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  dochody ogółem kwota 18.090.759 zł

  wydatki ogółem kwota 18.617.123 zł.

   

  2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 526.364 zł stanowi:

   

  1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 89.964 zł;

   

  2) wolne środki w kwocie 54.400 zł;

   

  3) pożyczka z WFOŚiGW wg umowy z 11.12.2002r. w kwocie 30.000 zł;

   

  4) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 352.000 zł.

    

   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

    

   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

    

   Przewodniczący Rady Powiatu

    

   Irena Krystyna Berner

    

    

   Metryka strony

   Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

   Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

   Wprowadzający: Anna Jóźwicka

   Data wprowadzenia: 2004-03-09

   Modyfikujący: Anna Jóźwicka

   Data modyfikacji: 2004-03-09

   Opublikował: Anna Jóźwicka

   Data publikacji: 2004-03-10