UCHWAŁA Nr XVI/73/04

RADY POWIATU W MOŃKACH

 z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Monieckiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Monieckiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Irena Krystyna Berner

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-07-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-08-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-07-07