UCHWAŁA Nr XI/44/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 13 listopada 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

Na podstawie art.7a i art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.1611) i art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1230; zm. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i z 2003 r. Nr 59, poz. 516) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.934zł;
2) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 28.000 zł;
3) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 12.000 zł;
4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.934 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem kwota 17.904.889 zł
- wydatki ogółem kwota 18.431.253 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 526.364 zł stanowi:

1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 89.964 zł;
2) wolne środki w kwocie 54.400 zł;
3) pożyczka z WFOŚiGW wg umowy z 11.12.2002r. w kwocie 30.000 zł;
4) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 352.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-11-14

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-11-14

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-11-14