UCHWAŁA NR  XVI/75/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2004 r.
 

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2004 rok:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.172 zł – Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 11.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.172 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  dochody ogółem kwota 18.455.526 zł
  wydatki ogółem kwota 20.077.726 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.622.200 zł  stanowią:
1) wolne środki w kwocie 46.200 zł;
2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.576.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner    


 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-07-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-07-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-07-07