UCHWAŁA Nr XIX/87/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 9 września 2004 r.

 

 

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Moniecki i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego.

 

     Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat moniecki, w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, zwane “Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych przez powiat moniecki”, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ustala się zasady udzielania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, zwane “Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu monieckiego”, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa odlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-09-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-09-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-09-10