UCHWAŁA NR XLII/212/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2006/2007 i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w roku akademickim 2006/2007.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat moniecki, w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zwane “Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2006/2007”, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zasady udzielania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w ramach Działania 2.2. “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zwane “Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów z terenu powiatu monieckiego w roku akademickim 2006/2007”, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner


Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-09-01

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-09-01

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-09-01