UCHWAŁA NR XLII/206/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 25 sierpnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

                Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, art. 167 ust. 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2006 rok:

1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 91.854 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.108 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.254 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

                               dochody ogółem kwota 20.523.997 zł

                               wydatki ogółem kwota 22.184.350 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.660.353 zł stanowią:

1) wolne środki w kwocie 260.353 zł;

2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.400.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-09-01

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-09-01

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-09-01