UCHWAŁA NR XXXVI/173/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok

                Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz.1055), art. 109, art. 111 ust. 2 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i z 2005r.Nr 14, poz. 114,  Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 201.300 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.616 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 242.916 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

                               dochody ogółem kwota 21.205.141 zł

                               wydatki ogółem kwota 22.903.841 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.698.700 zł  stanowią:

1) wolne środki w kwocie 98.700 zł;

2) kredyt długoterminowy w kwocie 1.600.000 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/106/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie budżetu powiatu na 2005 rok Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie  zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/106/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie budżetu powiatu na 2005 rok Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/106/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie budżetu powiatu na 2005 rok Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r. otrzymuje brzmienie  zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-03-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-03-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-03-07