UCHWAŁA NR XXXIX/186/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 30 marca 2006 r.

 w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c) i lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2006 w wysokości 20.294.027 zł w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 2.671.000 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na 2006 rok w wysokości 21.954.380 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 2.671.000 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.660.353 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 260.353 zł;

2)  kredytu długoterminowego w kwocie 1.400.000 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.948.353 zł i rozchody budżetu w kwocie 288.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się dochody, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych powiatowi w wysokości 32.000 zł, z tego:

1) dz. 700, rozdz. 70005 § 2350 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)     30.000 zł;

2) dz. 710, rozdz. 71015 § 2350 (nadzór budowlany)                                         1.000 zł;

3) dz. 754, rozdz. 75411 § 2350 (komendy powiatowe PSP)                               1.000 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 205.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się:

1)       limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z Załącznikiem Nr 4;

2)       wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku w wysokości 3.245.695 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5.  Ustala się kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu na realizację zadań powiatu w kwocie 376.565 zł  zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w kwocie 295.328 zł oraz plan wydatków w kwocie 296.328 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 7,

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 388.200 zł i wydatków nimi sfinansowanych w kwocie 388.200 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 327.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 328.773 zł - zgodnie z  Załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 59.858 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1)       zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;

2)       zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.400.000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)       zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - zgodnie z Załącznikiem Nr 11;

2)       zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2007) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2007 roku;

3)       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł;

4)       udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł;

5)       udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 300.000 zł;

6)       lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

7)       dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 11. Postanawia się:

1)       uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

2)       uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 12. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.400.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Mońkach.

2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetowych powiatu w latach 2007-2011.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1 z bankiem wyłonionym w trybie procedury zamówień publicznych;

2) wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczającego wykonanie spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1.

§ 13. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2006, przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Powiatu:

1)       na koniec roku budżetowego - zgodnie z Załącznikiem Nr 11;

2)       na lata następne - zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-04-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-04-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-04-28