UCHWAŁA Nr XXXI/152/05

 

RADY POWIATU w mońkach

 

 

z dnia 22 sierpnia 2005 r.

 

 

w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych.

 

      Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703) oraz w związku z uchwałą Nr 21/144/03 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych na terenie województwa podlaskiego uchwala się, co następuje:

 


§ 1. Ustala się przebieg dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu monieckiego wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Ustala się przebieg dróg powiatowych na terenie m. Mońki wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Ustala się przebieg dróg powiatowych na terenie m. Knyszyn wyszczególnionych w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4. Ustala się przebieg dróg powiatowych na terenie m. Goniądz wyszczególnionych w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/174/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-10-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-10-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-10-17