Uchwały Rady Powiatu w Mońkach (2006-2010)

Akty prawa miejscowego mają odnośnik - link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (aktem prawa miejscowego nie jest uchwała budżetowa i jej zmiany)

zbiór aktów prawa miejscowego: http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/Zbior_aktow_prawnych/prawo_miejsc.htm

 Uchwała

Dotyczy

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Starosty Monieckiego.

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Monieckiego oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Karwowskiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 grudnia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2006 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 grudnia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 grudnia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Mońkach Pani Alicji Halickiej-Pochodowicz.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami słuzbowymi przewodniczącego rady.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na terenie Powiatu Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie skargi P. ....................... na działalność Starosty Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie skargi na niedopełnienie obowiązków pracodawcy przez Panią Krystynę Marię Kryńską - Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2007 r.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie określania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2007 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mońkach za 2006 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji w Mońkach do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 11 maja 2007 r.
w sprawie współpracy Powiatu Monieckiego z Powiatem Zambrowskiem, Powiatem Białostockim (Polska) oraz Rejonem Grodzieńskim (Białoruś).
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 11 maja 2007 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Dokumentacja techniczna drogi Biebrzańska Via Turistica" oraz współfinansowania projektu "Dokumentacja techniczna drogi Biebrzańska Via Turistica".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2015.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Powiatu Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym i zwrotu kosztów podróży służbowych.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Moniecki.

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Monieckiego do zaciągnięcia zobowiązaniaz tytułu umowy na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Knyszyn w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 września 2007 r.
zmieniająca w sprawie określania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2007 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu w Mońkach oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeńswtwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie zakupu w drodze umowy leasingu centrali telefonicznej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 grudnia 2007 r.
zmieniająca w sprawie określania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2007 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach dotyczącego zamiaru likwidacji "Cukrowni Łapy" należącej do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Andrzeja Rafało.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych Kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Monieckiego.

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 grudnia 2007 r.
zmieniająca w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2007 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Mońkach Pana Andrzeja Grygorczyka.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 lutego 2008 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach w przedmiocie likwidacji Ośrodka Zdrowia w Downarach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie skargi na zaniechanie przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w zakresie obowiązku rozpatrzenia oferty szkoleniowej dla osób bezrobotnych.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach i powołania Komisji Konkursowej.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie organizacji i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Moniecki.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2008 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie opinii o znaczeniu realizacji wystąpienia dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON projektu Gminy Jaświły "Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie opinii o znaczeniu realizacji wystąpienia dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON projektu Gminy Mońki "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie opinii o znaczeniu realizacji projektu wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON zakupu samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach Pani Elżbiety Kraszewskiej do udziału w pracach Podlaskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów działającego pod patronatem Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie opinii o znaczeniu realizacji wystąpienia dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON projektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach "Dostosowanie pomieszczeń Przychodni Rejonowej w Mońkach wraz z kotytarzami na Oddziale Chorób Wewnętrznych do wymagań osób niepełnosprawnych" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2008 r.

w sprawie opinii o znaczeniu realizacji wystąpienia dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON projektu Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach „Dostosowanie budynku Przychodni Rejonowej w Mońkach poprzez dobudowę windy zewnętrznej w konstrukcji samonośnej  do wymagań osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie opinii o znaczeniu realizacji wystąpienia dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON projektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach „Dostosowanie budynku i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jasionówce do wymagań osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie opinii o znaczeniu realizacji wystąpienia dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON projektu CARITAS Archidiecezji Białostockiej ”Likwidacja barier w placówkach opieki zdrowotnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – zakup i montaż platformy pionowej KOALA Home Lift typ 1” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Moniecki.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 czerwca 2008 r.
zmieniająca w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 czerwca 2008 r.
w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w przedmiocie niesprawiedliwego traktowania Pana .......................przy kierowaniu ofert pracy do osób bezrobotnych.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 4 czerwca 2008 r.
zmieniająca w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 6 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 6 sierpnia 2008 r.
w sprawie określenia środków z budżetu Powiatu Monieckiego planowanych na realizację programów operacyjnych.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 6 sierpnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2008 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 października 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 października 2008 r.
zmieniająca załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwlaniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 października 2008 r.
w sprawie utraty mocy uchwały ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Moniecki.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 października 2008 r.
zmieniająca w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 października 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 października 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2008 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie likwidacji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Downarach funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie upoważnienie Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356B Brzozowa-Bobrówka" oraz współfinansowania projektu w ramach "Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie upoważnienie Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa ulicy Alei Wojska Polskiego w Mońkach" oraz współfinansowania projektu w ramach "Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie upoważnienie Zarządu Powiatu w Mońkach do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi powiatowej Nr 1414B (Krzeczkowo) od drogi Nr 1412B - Kropiwnica-Kalinówka Kościelna do drogi Nr 1404B na odcinku 4,9km.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2008 r.
zmianiająca uchwałę w sprawie określania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2008 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych Kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Monieckiego.

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2008 r.
o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Mońki publicznej placówki oświatowo-wychowawczej szkolnego schroniska młodzieżowego w pomieszczeniach zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Masiach z siedzibą w Dzieżkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie zwolnienia od opłat za wydanie nowego prawa jazdy i nowego dowodu rejestracyjnego mieszkańców wsi Smogorówka Goniądzka, gn. Goniądz.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 lutego 2009 r.
o zamiarze likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych w Mońkach w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 lutego 2009 r.
o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Mońkach w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 lutego 2009 r.
o zamiarze likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Mońkach w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 lutego 2009 r.
w sprawie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach dotyczącego trudnej sytuacji w rolnictwie.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie budżetu powiatu na 2009 r.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2009/92/979

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie skargi na bezczynność Starosty Monieckiego w zakresie udostepnienia informacji publicznej.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2009 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2009/120/1319

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

zmieniająca uchwała w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2009/111/1244

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2009 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i zaciągania zobowiązań z tytułu jego realizacji z terminem płatności w 2010 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu monieckiego na 2009 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie pozytywnego zaopiniowania Wniosku Starosty Monieckiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Mońkach w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Mońkach w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych w Mońkach w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Monieckim na lata 2009-2019.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 5 sierpnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2009/166/1769

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęc można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, oraz warunków i trybu tego obniżenia.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przygotowania oraz realizacji projektu pod tytułem: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wdrożenie systemów energii odnawialnej na terenie Samorządów Nadbiebrzańskich", w ramach obszaru tematycznego "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Priorytetu 2 Środowisko i Infrastruktura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pomiędzy Gminą Trzcianne, Gminą Goniądz, Gminą Jaświły, Gminą Mońki, Powiatem Monieckim.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Inicjatywy lokalne - Dobre praktyki w Powiecie Monieckim" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Remont drogi powiatowej Nr 1838B /granica powiatu /Strękowa Góra/ - Laskowiec - Gugny - Osowiec/" oraz współfinansowania projektu w ramach "Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1414B /Krzeczkowo/ - od drogi Nr 1412B - Kropiwnica - Kalinówka Kościelna - do drogi Nr 1404B/" oraz współfinansowania projektu w ramach "Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim" oraz współfinansowania projektu w ramach "Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 23 września 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie skargi P. .......................na działalność Starosty Monieckiego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2009 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXX/155/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 23 września 2009 r. w sprawie skargi na działalność Starosty Monieckiego w zakresie prowadzonej ewidencji gruntów dla obrębu m. Knyszyn - ulica Południowa.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie powiatu monieckiego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Monieckiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2009/217/2454

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 listopada 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach.

Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2009/236/2880

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2009 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie skargi P. .......................na nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2009 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na 2010 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 3 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 3 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych. 
Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2010/27/493

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 3 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej prowadzonych przez Powiat Moniecki.

Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2010/48/837

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2010 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotoami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie skargi P. P. ....................... i ....................... zam. ......................., na czynności dokonane przez Starostę Monieckiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach w zakresie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie kotłowni centralnego ogrzewania na nieruchomości położonej w Mońkach przy ul. ........................
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie skargi Klubu Radnych "Dobro Wspólne Powiatu Monieckiego" na Zarząd Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie skargi Pana .......................na działania Starosty Monieckiego, jako sprawującego nadzór nad Gminną Spółką Wodną "Jaskranka" w Knyszynie.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów na wydzierżawienie powierzchni w budynkach usytuowanych na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie określenia szczeółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należnośc pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Monieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2010/198/2460

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 lipca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2010 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów na terenie Powiatu Monieckiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2010/198/2461

RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach dotyczącego największej tragedii w powojennych dziejach Polski.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Monkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Remont drogi powiatowej Nr 1838 B/granica powiatu/Strękowa Góra/ - Laskowiec - Gugny - osowiec/" oraz współfinansowania projektu realizowanego w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Monkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354 Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka (do drogi powiatowej Nr 1404 B) na odcinku Bagno - Starowola" oraz współfinansowania projektu realizowanego w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010".
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższych zadań w 2010 roku.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie skargi Pani ....................... na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w zakresie odmowy przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2006-11-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-11-20

Data modyfikacji: 2016-04-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-11-20