Uchwała Nr V/24/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806/ oraz art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185 i Nr 200 poz. 1683 i z 2003r. Nr 6 poz. 65/ w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do Uchwały Nr V/24/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu, zwany dalej "zespołem", działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu jest placówką publiczną powołaną przez Kuratora Oświaty w Łomży 31 sierpnia 1993r.

2. W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

1) trzyletnie Liceum Ogólnokształcące powołane uchwałą Nr XXXV/149/02 Rady Powiatu Monieckiego z dn. 29 stycznia 2002r., na mocy której z dniem 1 września 2002r. dotychczasową szkołę ponadpodstawową - Liceum Ogólnokształcące w Goniądzu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, przekształca się w szkołę ponadgimnazjalną - trzyletnie Liceum Ogólnokształcące w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, zwane Liceum Ogólnokształcącym w Goniądzu;

2) trzyletnie Liceum Profilowane powołane uchwałą Nr XXXV/150/02 Rady Powiatu Monieckiego z dn. 29 stycznia 2002r., na mocy której z dniem 1 września 2002r. dotychczasową szkołę ponadpodstawową - Liceum Handlowe w Goniądzu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, przekształca się w szkołę ponadgimnazjalną - trzyletnie Liceum Profilowane w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, zwane Liceum Profilowanym w Goniądzu;

3) czteroletnie Technikum powołane uchwałą Nr XXXV/151/02 Rady Powiatu Monieckiego z dn. 29 stycznia 2002r., na mocy której z dniem 1 wrzenia 2002r. dotychczasową szkołę ponadpodstawową - Technikum Ochrony Środowiska w Goniądzu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, przekształca się w szkołę ponadgimnazjalną - czteroletnie Technikum w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, zwane Technikum w Goniądzu;

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa powołana uchwałą Nr XXXV/152/02 Rady Powiatu Monieckiego z dn. 29 stycznia 2002r., na mocy której z dniem 1 września 2002r. tworzy się szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową w Goniądzu z siedzibą w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18;

5) Policealne Studium Ekonomiczne powołane uchwałą Nr XXIX/120/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 5 czerwca 2001r., na mocy której z dniem 1 września 2001r. zakłada się szkołę policealną o nazwie: Policealne Studium Ekonomiczne w Goniądzu. Działalność studium oparta jest o odrębny statut (Załącznik Nr 1).

3. W Liceum Ogólnokształcącym prowadzi się klasy o profilu ogólnym oraz klasę o profilu wojskowym, na podbudowie szkoły podstawowej, do zakończenia cyklu kształcenia.

4. W Liceum Profilowanym prowadzi się klasy Liceum Handlowego, na podbudowie szkoły podstawowej, do zakończenia cyklu kształcenia.

5. W Technikum prowadzi się klasy Technikum Ochrony Środowiska, na podbudowie szkoły podstawowej, do zakończenia cyklu kształcenia.

§ 3.

1. Organem prowadzącym zespół jest Powiat Moniecki.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

3. Zespół jest jednostką budżetową. Nauka w szkole jest bezpłatna. Środki finansowe mogą pochodzić z:

1) darowizn;

2) wpłat ustalonych przez rodziców;

3) dotacji instytucji i osób prywatnych.

4. Nabór uczniów odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji uczniów do klas pierwszych .

5. Ilekroć jest mowa bez bliższego określenia "szkoła" należy przez to rozumieć "zespół".

Rozdział II
Cele i zadania szkoły

§ 4.

1. Szkoła umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz zdawania egzaminu dojrzałości.

2. Szkoła umożliwia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.

3. Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowości z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów w różnych formach (olimpiady, konkursy, zajęcia pozalekcyjne: sportowe, artystyczne, wiedzy przedmiotowej) w zależności od możliwości finansowych szkoły.

4. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kładąc przy tym nacisk na utrwalenie w tym względzie tolerancji.

5. Szkoła organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych sportowych i turystycznych.

6. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły poprzez:

1) utrzymywanie kontaktów z rodzicami lub prawnymi opiekunami, wychowawcami internatu, opiekunami stancji uczniowskich i osobami sprawującymi opiekę medyczną;

2) udzielanie uczniom pomocy w przypadku trudności w nauce;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej;

4) umożliwianie spożywania posiłków;

5) objęcie systemem pomocy materialnej.

7. Szkoła stwarza odpowiednie warunki nauczania uczniom niepełnosprawnym, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

8. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum, z oddziałów Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Handlowego i Technikum Ochrony Środowiska na podbudowie szkoły podstawowej mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości zdawanego przed państwową komisją egzaminacyjną, a od roku szkolnego 2004/2005 do egzaminu maturalnego organizowanego przez okręgową komisję egzaminacyjną, a przeprowadzanego przez szkolny zespół egzaminacyjny.

9. Absolwentom liceum i technikum, którzy nie przystąpili do egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego lub nie zdali egzaminu, szkoła wystawia świadectwo ukończenia szkoły.

10. Liceum ogólnokształcące, profilowane i technikum przygotowuje absolwentów do kontynuowania nauki na studiach wyższych lub w szkołach policealnych.

11. Liceum ogólnokształcące umożliwia uczniom kształcenie w zakresie rozszerzonym z grupy przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły na początku etapu edukacyjnego, w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, uwzględniając zainteresowania uczniów, możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły.

12. Profile kształcenia w liceum profilowanym ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty.

13. Uczeń deklaruje wybór profilu przy ubieganiu się o przyjęcie do liceum profilowanego.

14. Zawody, w których kształci technikum oraz szkoła zawodowa, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty.

15. Uczeń deklaruje wybór zawodu przy ubieganiu się o przyjęcie do technikum lub szkoły zawodowej.

16. Kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej odbywa się w cyklu 2 lub 3 letnim.

17. W zasadniczej szkole zawodowej tworzy się oddział wielozawodowy.

18. W zasadniczej szkole zawodowej zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, ustalonej dla szkoły zawodowej, są organizowane w oddziałach.

19. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz przez pracodawców tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą zasadniczą a daną jednostką.

20. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

21. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

22. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych, w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

23. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

24. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również ferii letnich.

25. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich, odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.

26. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.

27. Zasady promowania oraz przeprowadzania egzaminów określa odrębny regulamin.

Rozdział III
Organy zespołu

§ 5.

1. Organami zespołu są:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski.

2.W zespole może działać rada szkoły, podstawą jej działania jest uchwalony przez nią regulamin.

§ 6.

1. Szkołą kieruje dyrektor zespołu powoływany na to stanowisko przez organ prowadzący szkołę.

2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty, a w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;

3) przewodniczy radzie pedagogicznej;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej i wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

5) powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących komisji przedmiotowych i odwołuje ich z tych funkcji;

6) zatrudnia i zwalnia innych pracowników szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;

7) zarządza finansami zespołu;

8) opracowuje arkusz organizacyjny;

9) dba o powierzone mienie;

10) dokonuje oceny pracy nauczycieli;

11) realizuje pozostałe zadania wynikające z Ustawy - Karta Nauczyciela;

12) reprezentuje zespół na zewnątrz;

13) współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim;

14) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami;

15) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów zespołu;

16) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami;

17) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;

18) przyznaje nagrody dyrektora nauczycielom i innym pracownikom zespołu z zachowaniem warunków określonych przepisami;

19) występuje z wnioskiem do organów - prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny o nagrody nauczycielom.

§ 7.

1. Rada pedagogiczna jest zespołowym, zbiorowym, opartym na współpracy grupy osób organem szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2. Rada pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem.

3. Posiedzenia rady pedagogicznej odbywają się co najmniej cztery razy w roku szkolnym i są zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z incjatywy przewodniczącego, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

4. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

5. Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej sporządza się w terminie 10 dni od daty posiedzenia, wpisuje się go do księgi protokołów wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad oraz protokolant, członkowie rady zobowiązani są w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad, rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

6. Uchwały rady pedagogicznej wchodzą w życie w dniu podjęcia.

7. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.

8. W ramach swoich kompetencji rada pedagogiczna:

1) zatwierdza plan pracy zespołu, po zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd;

2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promowania uczniów;

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców i samorząd uczniowski;

4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów;

5) ustala cele oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora;

7) deleguje ustawową ilość przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;

8) opiniuje tygodniowy rozkład zajęć;

9) opiniuje projekt planu finansowego zespołu;

10) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć;

11) opiniuje wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

12) przygotowuje projekt statutu oraz projekty ewentualnych zmian w statucie zespołu i przedstawia go do zaopiniowania przez radę rodziców i samorząd uczniowski.

§ 8.

1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów i działa zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

2. Rada rodziców uchwala szczegółowe zasady swojej działalności w regulaminie , który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

§ 9.

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Jednostkami organizacyjnymi szkoły są oddziały. Bezpośrednimi ich opiekunami są wychowawcy.

3. Oddział reprezentuje samorząd uczniowski w składzie:

1) gospodarz;

2) zastępca gospodarza;

3) skarbnik.

4. W zależności od potrzeb mogą być powoływane sekcje samorządu.

5. Samorząd wybierany jest w pierwszym miesiącu roku szkolnego.

6. Szczegółowe zasady działania samorządu uczniowskiego określa uchwalony regulamin. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu zespołu.

Rozdział IV
Organizacja szkoły

§ 10.

1. Termin zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych, czas ferii zimowych i egzaminów określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania, oraz planu finansowego zespołu.

3. Arkusz organizacji szkoły przekazywany jest do zatwierdzenia przez organ prowadzący w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: wykaz pracowników pedagogicznych zatrudnionych w danej placówce, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 11.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Nie tworzy się nowego oddziału, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 20.

3. Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez organ prowadzący.

4. Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

6. W liceach ogólnokształcących i trzyletnich liceach ogólnokształcących, liczących nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w zespołach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.

7. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach liczących nie mniej niż 12 uczniów i nie więcej niż 26 uczniów, oddzielnie dziewczęta i chłopcy. W przypadku małej liczby dziewcząt lub chłopców należy tworzyć grupy międzyoddziałowe przy łącznej liczbie nie mniejszej niż 12 uczniów.

8. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 5, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

9. Liczba uczniów w grupie na zajęciach fakultatywnych w liceach ogólnokształcących nie może być niższa niż 15 osób. W przypadku grupy liczącej mniej niż 15 osób, potrzebna jest zgoda organu prowadzącego szkołę.

§ 12.

1. Zajęcia w szkole prowadzone są:

1) w systemie klasowo-lekcyjnym;

2) w strukturach ponadklasowych;

3) w toku nauczania indywidualnego;

4) w układzie zajęć pozalekcyjnych.

2.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez komisję powołaną przez radę pedagogiczną, na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, po uprzednim zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. Rozkład zajęć uwzględnia następujące zasady:

1) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia;

2) różnorodność zajęć w danym dniu.

§ 13.

1. Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Dyrektor zespołu w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np. nauczanie języków obcych, zajęć fakultatywnych, informatyki, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

4. Przerwy trwają w zasadzie 5, 10 i 15 minut.

5. Szkoła prowadzi następujące zajęcia nadobowiązkowe:

1) dydaktyczno-wyrównawcze wiedzy z przedmiotów nauczania dla uczniów klas I - w zależności od potrzeb;

2) Zespół Pieśni i Tańca "Biebrza";

3) koła przedmiotowe;

4) koła zainteresowań;

5) sportowe w różnych sekcjach;

6) zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych w klasach programowo najwyższych.

6. Zajęcia nadobowiązkowe organizowane są w zależności od posiadanych środków finansowych (budżetowych i pozabudżetowych) oraz zainteresowań uczniów.

7. Czas trwania jednostki zajęć nadobowiązkowych wynosi 45 minut.

8. Liczba uczestników zajęć nadobowiązkowych nie może być niższa niż 15 osób.

§ 14.

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań, dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

4. Biblioteka, stosując właściwe metody, środki i formy pracy, pełni następujące funkcje:

1) kształcąco-wychowawczą;

2) opiekuńczo-wychowawczą;

3) kulturalno-rekreacyjną.

5. Prace organizacyjne biblioteki obejmują:

1) gromadzenie zbiorów;

2) ewidencję zbiorów;

3) opracowanie biblioteczne zbiorów;

4) selekcję zbiorów;

5) konserwację zbiorów;

6) organizację warsztatu informacyjnego;

7) organizację udostępnienia zbiorów:

a) czas otwarcia biblioteki dla użytkowników łącznie z lekcjami bibliotecznymi i innymi formami pracy z czytelnikiem wynosi 30 godzin;

8) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną:

a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki,

b) uzgodnienie stanu majątkowego z księgowością,

c) sprawozdania z pracy biblioteki dla rady pedagogicznej,

d) udział nauczyciela-bibliotekarza w kontroli księgozbioru raz na 5 lat,

e) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki.

§ 15.

1. Dla uczniów mieszkających poza miejscem stałego zamieszkania szkoła prowadzi internat.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35.

3. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych.

4. Internat działa w oparciu o regulamin wewnętrzny, zgodny ze statutem zespołu.

§ 16.

1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele zespołu:

1) w czasie lekcji, na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych - nauczyciel prowadzący zajęcia;

2) w czasie przerw między lekcjami - nauczyciel dyżurujący (nauczyciel pełni dyżur z chwilą rozpoczęcia pracy, a kończy z chwilą zakończenia swoich zajęć w danym dniu);

3) w czasie przerw między lekcjami w obiektach sportowych - nauczyciel wychowania fizycznego;

4) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza szkołą - nauczyciel i ustalony opiekun.

2. Zasady, organizacja i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa dyrektor zespołu.

3. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji na dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

4. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na terenie zespołu.

§ 17.

1. Zespół zapewnia opiekę pielęgniarską oraz okresową opiekę lekarską nad uczniem.

2. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z odpłatnych posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

3. W przypadkach uzasadnionych sytuacją materialną ucznia dyrektor szkoły może obniżyć opłatę ucznia za posiłki lub całkowicie zwolnić go z tej opłaty.

4. Dyrektor na wniosek rodziców, pedagoga szkolnego lub wychowawcy, może przyznać uczniowi pomoc materialną.

§ 18.

1. Zespół współdziała z poszczególnymi rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.

2. Co najmniej raz na kwartał szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami (opiekunami) uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne.

3. Dla rodziców (opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia w szkole organizuje wstępne spotkanie w celu zapoznania rodziców (opiekunów) z podstawowymi zadaniami obowiązującymi w szkole, a przede wszystkim:

1) edukacyjno - wychowawczymi zadaniami i wymaganiami zespołu związanymi z określonym cyklem kształcenia;

2) zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

4. Oprócz stałych spotkań określonych w ust. 2 i 3 szkoła w każdym czasie zapewnia każdemu rodzicowi (opiekunowi) możliwość uzyskania:

1) informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka;

2) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka.

5. W niecierpiących zwłoki sprawach edukacyjno-wychowawczych szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami (opiekunami) określonego ucznia.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 19.

1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

§ 20.

1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów i słuchaczy.

2. Prawa nauczycieli określają odrębne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za:

1) realizację celów i zadań szkoły określonych niniejszym statutem;

2) jakość i poziom wyników w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał;

3) przebieg i realizację procesu dydaktycznego w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły;

4) wzbogacanie i modernizację własnego warsztatu pracy współpracując z dyrekcją i administracją szkoły;

5) stan warsztatu pracy, sprzętów, urządzeń, i środków dydaktycznych mu przydzielonych;

6) bezpieczeństwo i nadzór uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie dyżurów mu przydzielonych;

4. Nauczyciel powinien:

1) rzetelnie przestrzegać polecenia dyrektora szkoły oraz realizować wnioski uchwalone na posiedzeniach rady pedagogicznej;

2) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie oceniać i traktować wszystkich uczniów;

3) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

4) wspierać swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

5) znać i przestrzegać na bieżąco aktualnie obowiązujące przepisy MEN dotyczące zadań ujętych w statucie szkoły;

6) decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;

7) zgłaszać na bieżąco uwagi dotyczące zachowania uczniów wychowawcom klas;

8) oceniać postępy swoich uczniów wystawiając ocenę bieżącą, semestralną i roczną;

9) informować rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrektora, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;

10) prowadzić prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań;

11) wprowadzać różne formy innowacji pedagogicznych;

12) brać czynny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i inne instytucje pedagogiczne, podnosząc w ten sposób swój poziom wiedzy i umiejętności.

§ 21.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział - klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale - wychowawcy.

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami i kierowanie życiem zespołowym klasy, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów.

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

3) wspólnie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy wynikające z programu wychowawczego szkoły.

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów i słuchaczy, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi);

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b) współdziałania z rodzicami tzn. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły;

6) współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innym specjalistą świadczącym kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia.

4. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału tj. dziennik, arkusz ocen, indeksy i świadectwa szkolne.

§ 22.

1. Rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci.

2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;

2) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania;

3) rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia;

5) wdrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły.

3. Rodzice mają obowiązek:

1) uczestniczenia w zebraniach klasowych;

2) stosowania się do zaleceń dyrektora szkoły, wychowawcy, pedagoga i higienistki szkolnej.

4. Dyrektor szkoły organizuje spotkania z rodzicami dając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dotyczące organizacji i pracy szkoły.

5. Wychowawcy klas zobowiązani są do organizowania zebrań informacyjnych z rodzicami tak, aby rodzic miał w tym czasie możliwość kontaktu z nauczycielami uczącymi dziecko. Spotkania takie organizowane są co najmniej raz na kwartał.

6. Szkoła jest zobowiązana do powiadomienia rodziców ucznia zagrożonego stopniem niedostatecznym na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną. W przypadku nieobecności rodziców ucznia zagrożonego stopniem niedostatecznym należy zawiadomienie wysłać drogą pisemną.

Rozdział VI
Uczniowie szkoły

§ 23.

1. Uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu są wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych (do ukończenia cyklu kształcenia) tj.: Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Handlowego i Technikum Ochrony Środowiska oraz szkół ponadgimnazjalnych.

2. Rekrutacja uczniów do zespołu odbywa się według określonych zasad.

3. Prawa ucznia.

Uczeń ma prawo:

1) korzystać ze wszystkich praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka;

2) przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły;

3) przedstawiać swoje problemy wychowawcy klasy, a za jego pośrednictwem dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom, w celu uzyskania pomocy;

4) uczestniczyć w kołach zainteresowań i działać w organizacjach sportowych, młodzieżowych i pozarządowych za zgodą rodziców;

5) uczestniczyć w konkursach wiedzy i zawodach sportowych organizowanych przez szkołę, kuratorium, kluby i zrzeszenia sportowe, organizacje młodzieżowe i inne po uzgodnieniu zasad uczestnictwa i terminu z wychowawcą klasy lub radą pedagogiczną;

6) być zwolnionym ze sprawdzianów wiedzy tydzień przed olimpiadą przedmiotową lub konkursem, zgłoszonym 2 tygodnie przed datą konkursu wychowawcy klasy;

7) wypoczywać podczas przerw świątecznych: Bożego Narodzenia, Wielkanocnych i ferii szkolnych - na okres ten nie zadaje się pisemnych prac domowych;

8) korzystać z różnych form pomocy socjalnych stosowanych przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) znać oceny z przedmiotów nauczania otrzymywane wyłącznie za wiadomości i umiejętności zgodnie z kryteriami oceniania i klasyfikowania; zachowanie się w szkole ocenia się odrębnie na podstawie kryteriów ocen z zachowania;

10) znać na siedem dni wcześniej zakres materiału i formę sprawdzianu z danego przedmiotu; w ciągu dnia może odbyć się jeden sprawdzian i nie więcej niż trzy w tygodniu; oceny ze sprawdzianu powinny być podane w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie; kartkówka obejmuje trzy tematy wstecz i trwa najwyżej 20 minut; wyniki należy podać w ciągu jednego tygodnia;

11) korzystać z pomocy w nauce organizowanej w postaci:

a) pomocy koleżeńskiej,

b) indywidualnej pomocy nauczyciela,

c) zespołów wyrównawczych,

d) konsultacji przedmaturalnej;

12) zapoznania się z tygodniowym wyprzedzeniem z propozycją oceny końcowej z przedmiotu oraz miesięcznym wyprzedzeniem o zagrożeniu oceną niedostateczną;

13) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osób trzecich;

14) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

15) usprawiedliwiania nieobecności - na podstawie osobistego kontaktu rodziców, kierownika internatu lub wychowawców, nie później niż do końca danego miesiąca;

16) zgłosić przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowanie raz w semestrze przy jednej lub 2 godz. przedmiotu w tygodniu, 2 razy w semestrze przy 3 i więcej godz. przedmiotu w tygodniu;

17) odwołać się od kary do osoby wymierzającej ją w terminie tygodniowym po przedstawieniu argumentów potwierdzających bezzasadność jej wymierzenia;

18) uczennica klasy maturalnej ma prawo do ukończenia nauki w czasie ciąży i macierzyństwa.

4. Obowiązki ucznia.

Uczeń ma obowiązek:

1) dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować;

2) punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i zajęcia szkolne oraz na uroczystości organizowane przez szkołę;

3) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne;

4) ubierać się czysto i schludnie - nosić identyfikator i zmieniać obuwie;

5) podczas ceremoniału szkoły mieć strój galowy (dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica; chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie);

6) dbać o swoje zdrowie, ubierać się stosownie do pory roku, nie palić tytoniu, nie spożywać alkoholu i nie ulegać innym szkodliwym nałogom;

7) okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły i kolegom;

8) zachowywać czystość, ład, porządek na terenie szkoły i posesji szkolnej, właściwie korzystać z urządzeń sanitarnych, a w przypadku świadomego zanieczyszczenia lub uszkodzenia uczeń zobowiązany jest do ich sprzątnięcia i naprawy;

9) każdą nieobecność na zajęciach usprawiedliwić u wychowawcy klasy do końca danego miesiąca; podstawą usprawiedliwienia jest zwolnienie lekarskie, osobisty kontakt rodziców lub wychowawców internatu;

10) należycie wypełniać funkcje dyżurnego klasy i szkoły oraz obowiązki wynikające z funkcji w samorządzie klasowym lub szkolnym;

11) aktywnego udziału w lekcji, przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniania braków wynikających z absencji.

5. Nagrody mogą być przyznawane, a kary wymierzane przez dyrektora szkoły lub wychowawcę w porozumieniu z organami działającymi na terenie szkoły.

6. Za wzorowe zachowanie i osiągnięcia uczeń może być nagrodzony:

1) pochwałą wychowawcy za właściwe wypełnianie obowiązków dyżurnego klasy i szkoły;

2) pochwałą dyrektora na apelu szkolnym (za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu);

3) listem pochwalnym do rodziców na koniec roku szkolnego (za wyniki w nauce i zachowaniu);

4) nagrodą rzeczową (za osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych oraz za wysoką średnią ocen i wzorowe zachowanie);

5) typowaniem do stypendium szkolnego;

6) udziałem w poczcie sztandaru szkoły.

7. Zasady przydzielania nagród rzeczowych na koniec roku szkolnego określa rada pedagogiczna.

8. Za wykroczenie przeciwko statutowi szkoły uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy klasy (brak kapci, identyfikatora, niesumienne wypełnianie obowiązków dyżurnego szkoły i klasy, aroganckie zachowanie w szkole i poza nią, wulgaryzmy);

2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły (zatargi między kolegami, agresja, przemoc - bójki, niszczenie mienia);

3) zawieszeniem w obowiązkach ucznia (posiadanie i palenie papierosów, posiadanie i picie alkoholu, posiadanie, używanie narkotyków, przemoc i agresja, częste opuszczanie lekcji bez uzasadnienia - 10 godz. w miesiącu);

4) skreśleniem z listy uczniów, gdy skazany został prawomocnym wyrokiem sądu bądź otrzymał wszystkie kary regulaminowe.

9. Za wykroczenie zawarte w pkt. 3):

1) za palenie i posiadanie tytoniu w szkole i poza nią (powiadomienie rodziców, obniżenie oceny z zachowania o jeden stopień, praca na rzecz szkoły);

2) za posiadanie i picie alkoholu w szkole i poza nią ( powiadomienie rodziców, obniżenie oceny z zachowania do nieodpowiedniej, zawieszenie w obowiązkach ucznia na 7 dni );

3) za agresję i przemoc w szkole i poza nią (powiadomienie rodziców, obniżenie oceny z zachowania do nieodpowiedniej, powiadomienie policji, skreślenie z listy uczniów);

4) za posiadanie i używanie środków odurzających w szkole i poza nią (powiadomienie rodziców, powiadomienie policji, obniżenie oceny z zachowania do nieodpowiedniej, skreślenie z listy uczniów).

10. Wymienione kary mogą być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego, rady rodziców lub organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły.

11. Wszelkie spory na terenie szkoły między uczniami rozstrzygane są przez wychowawców klas, spory między uczniami a nauczycielami rozstrzygane są przez dyrektora szkoły; spory rozstrzygane są przy współudziale rady rodziców przy wzajemnym porozumieniu i poszanowaniu stron.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 24.

1. Wszelkie zmiany w statucie zespołu i jego załącznikach mogą być dokonywane przez radę pedagogiczną szkoły.

2. Uchwały w sprawie zmian w statucie rada pedagogiczna podejmuje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków.

3. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły.

4. Zmiany w załącznikach do statutu stają się prawomocne po zatwierdzeniu ich przez radę pedagogiczną.

5. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem zespołu wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 25.

1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła posiada sztandar wspólny ze Szkołą Podstawową w Goniądzu.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 26.

1. Załączniki do statutu:

1) Statut Policealnego Studium Ekonomicznego;

2) Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania.

2. Wykaz regulaminów funkcjonujących w szkole:

1) Regulamin rady pedagogicznej;

2) Regulamin samorządu uczniowskiego;

3) Regulamin rady rodziców;

4) Wewnętrzny regulamin internatu;

5) Zasady rekrutacji;

6) Szkolny program wychowawczy;

7) Szkolny program profilaktyki.

 

Załącznik Nr 1
do Statutu
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut Policealnego Studium Ekonomicznego w Goniądzu

 

 

Rozdział I
Podstawowe informacje o szkole

§ 1.

1. Policealne Studium Ekonomiczne, zwane dalej "studium" lub "szkołą", wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu.

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu, Policealne Studium Ekonomiczne w Goniądzu.

3. Siedziba szkoły: 19-110 Goniądz, ul Konstytucji 3 Maja 18.

4. PSE jest szkołą dla dorosłych na podbudowie liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum, kształcącą w zawodzie - technik ekonomista.

5. W porozumieniu z organem prowadzącym szkoła może zmienić lub wprowadzić nowe kierunki kształcenia zawodowego.

6. Cykl kształcenia w studium trwa dwa lata.

§ 2.

1. Organem prowadzącym jest Powiat Moniecki.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Rozdział II
Cele i zadania szkoły

§ 3.

1. Szkoła realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie innych przepisów prawnych.

2. Główne cele szkoły to:

1) umożliwienie uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdobycia zawodu i uzyskania świadectwa PSE;

2) przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu;

3) przygotowanie słuchaczy do samokształcenia oraz motywowania ich osobistego wysiłku w tym zakresie;

4) przygotowanie słuchaczy do świadomego wyboru dalszego kształcenia na wyższych uczelniach;

5) zapewnienie słuchaczom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego, w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

6) kierowanie samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiąganie jak najlepszych wyników.

3. Powyższe cele szkoła osiąga poprzez realizację zadań:

1) prowadzenie pracy dydaktycznej;

2) popularyzowanie najnowszych zdobyczy techniki;

3) wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, zapoznanie z formami i technikami samokształcenia, kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki i pracy;

4) udzielenie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, poradniki metodyczne, komentarze oraz inne materiały;

5) zapoznanie słuchaczy z programem nauczania;

6) organizowanie konferencji instruktażowych, konsultacji zbiorowych i indywidualnych;

7) ocenianie prac kontrolnych;

8) troskę o bezpieczeństwo i higienę pracy słuchaczy przebywających w szkole.

§ 4.

Kształcenie w szkole opiera się głównie na pracy nauczyciela ze słuchaczami w toku obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, praktyce zawodowej oraz samodzielnej pracy słuchaczy.

§ 5.

1. Szkoła kieruje samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiąganie jak najlepszych wyników poprzez:

1) zapoznanie słuchaczy z programami nauczania;

2) udzielanie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki i inne materiały;

3) udzielanie porad w sprawie nauki bezpośrednio oraz w drodze samokształcenia;

4) organizowanie konferencji instruktażowych, konsultacji zbiorowych i indywidualnych.

Rozdział III
Organy szkoły

§ 6.

1. Organami studium są:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) samorząd słuchaczy.

2. Wszystkie organy współdziałają ze sobą.

3. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły.

§ 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, powoływany na to stanowisko przez organ prowadzący szkołę.

2. Dyrektor studium wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą studium;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;

3) przewodniczy radzie pedagogicznej;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej i wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem w ogóle i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

5) powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących Komisji Przedmiotowych i odwołuje ich z tych funkcji;

6) zatrudnia i zwalnia innych pracowników szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;

7) zarządza finansami studium;

8) opracowuje arkusz organizacyjny;

9) dba o powierzone mienie;

10) dokonuje oceny pracy nauczycieli;

11) realizuje pozostałe zadania wynikające z Ustawy - Karta Nauczyciela;

12) reprezentuje studium na zewnątrz;

13) współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem słuchaczy;

14) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami;

15) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec słuchaczy studium;

16) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami;

17) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;

18) przyznaje nagrody dyrektora nauczycielom i innym pracownikom szkoły z zachowaniem warunków określonych przepisami;

19) występuje z wnioskiem do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny o nagrody nauczyciela.

§ 8.

1. Rada pedagogiczna jest zespołowym, zbiorowym, opartym na współpracy grupy osób, organem studium. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2. Rada pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem.

3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę zachodzących potrzeb.

4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

6. Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej sporządza się w terminie 10 dni od daty posiedzenia, wpisuje się go do księgi protokołów wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad oraz protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

7. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani tajemnicą spraw omawianych na jej posiedzeniach.

8. W ramach swoich kompetencji rada pedagogiczna:

1) zatwierdza plan pracy studium;

2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promowania słuchaczy;

3) ustala cele oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora;

5) deleguje ustawową ilość przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;

6) opiniuje tygodniowy rozkład zajęć;

7) opiniuje projekt planu finansowego studium;

8) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć;

9) opiniuje wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

10) przygotowuje projekt statutu studium lub projekt zmian w statucie;

11) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia słuchacza z listy słuchaczy.

§ 9.

1. Plan naboru do studium ustala dyrektor wspólnie z organem prowadzącym.

2. Warunki naboru określa niniejszy statut.

3. Dyrektor szkoły każdego roku powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i określa jej zadania.

4. Rekrutacja słuchaczy do szkoły winna być prowadzona zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych.

5. Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub ukończą minimum 17 lat.

6. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły stanowiącej podbudowę ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i uzyskanych punktów z rozmowy kwalifikacyjnej lub pozytywny wynik egzaminu wstępnego.

7. Decyzję o przyjęciu słuchaczy do szkoły w przypadku, gdy nie powołano komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, podejmuje dyrektor szkoły.

8. Warunkiem przyjęcia słuchaczy do szkoły jest:

1) złożenie wymaganych dokumentów;

2) suma uzyskanych punktów ze świadectwa i rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu wstępnego;

3) przy ustalaniu punktów za wyniki egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej przyjmuje się następującą wartość oceny: celujący - 6 pkt., bardzo dobry - 5 pkt., dobry - 4 pkt., dostateczny - 3 pkt., dopuszczający - 2 pkt.;

4) przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły przyjmuje się następującą wartość ocen: celujący - 4pkt., bardzo dobry - 3 pkt., dobry - 2 pkt., dostateczny - 1 pkt.

9. Kandydaci ubiegają się o przyjęcie do studium w terminie do końca sierpnia na semestr jesienny i do końca ferii zimowych na semestr wiosenny.

10. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przedłużyć termin ubiegania się o przyjęcie do studium, odpowiednio do połowy września lub do końca lutego.

11. Decyzję o przyjęciu kandydatów na semestry wyższe podejmuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentów stwierdzających ukończenie semestru niższego.

§ 10.

1. Słuchacz studium ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy higieny umysłowej;

2) warunków pobytu w studium zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkiego rodzaju formami przemocy fizycznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym;

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

5) sprawiedliwej i jawnej oceny postępów w nauce;

6) wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie słuchaczy;

7) odwołania się od wystawionej przez nauczyciela oceny;

8) powtarzania semestru;

9) pełnej informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania;

10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

11) zdawania egzaminu z przygotowania zawodowego poza szkołą macierzystą.

2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a także:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i życiu szkoły;

2) usprawiedliwiać nieobecność w szkole;

3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4) dbać o wspólne dobro i mienie szkoły.

3. Za wzorową i przykładną postawę w reprezentowaniu studium oraz bardzo dobre wyniki w nauce, słuchacz może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę dyrektora studium wobec słuchaczy szkoły;

2) list pochwalny dyrektora studium wręczany na uroczystości pożegnania studium przez absolwentów;

3) dyplom uznania;

4) inne nagrody i wyróżnienia ustanowione przez władze szkolne.

4. Za nieprzestrzeganie regulaminu, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także naruszenie porządku szkolnego, słuchacz może być ukarany:

1) upomnieniem opiekuna;

2) naganą dyrektora;

3) skreśleniem z listy słuchaczy.

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia słuchacza z listy w następujących przypadkach:

1) niedostatecznych wyników w nauce;

2) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej;

3) nakłaniania do używania narkotyków oaz picia alkoholu;

4) rozprowadzania środków odurzających;

5) uporczywego niszczenia mienia szkoły.

6. Słuchacz może wnieść odwołanie od kary nałożonej przez opiekuna do dyrektora studium w terminie 14 dni od daty wyznaczenia kary.

7. Słuchacz może wnieść odwołanie od kary wymierzonej przez dyrektora studium i radę pedagogiczną do organu prowadzącego w terminie 14 dni za pośrednictwem dyrektora studium.

8. Słuchacz może być urlopowany na własną prośbę, jeżeli stan jego zdrowia czasowo wyklucza możliwość kontynuowania nauki lub z innych, uznanych przez radę pedagogiczną, przyczyn.

Rozdział IV
Organizacja szkoły

§ 11.

1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego studium.

2. Arkusz organizacji szkoły przekazywany jest do zatwierdzenia przez organ prowadzący w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor studium, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 12.

1. Podstawową jednostką organizacyjną studium jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z programów dla danego oddziału dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez organ prowadzący.

3. Liczbę słuchaczy w oddziale określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania:

1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i techniki biurowej w oddziałach liczących powyżej 24 słuchaczy oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 słuchaczy. Uzależniony jest także od możliwości finansowych studium oraz od wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

5. Dyrektor studium powierza każdy oddział opiece nauczyciela, zwanego dalej opiekunem.

§ 13.

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jest semestr:

1) I - od 1 września do ostatniego dnia ferii zimowych

2) II - od pierwszego dnia po feriach zimowych do 31 sierpnia.

2. Organizację zajęć określa plan konsultacji zbiorowych oraz praktyk zawodowych - ustalone przez dyrektora studium.

3. Konsultacje zbiorowe w szkole zaocznej odbywaj się we wszystkich semestrach, według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania.

4. Nauka w semestrze kończy się sesją egzaminacyjną.

5. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchaczy w szkołach zaocznych są egzaminy semestralne i końcowe.

6. Postępy słuchacza w nauce dokumentowane są w jego indeksie.

7. Końcowym etapem cyklu kształcenia w studium jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętym programem nauczania.

8. Szkoła organizuje dla słuchaczy na koniec semestru programowo najwyższego egzamin z przygotowania zawodowego.

9. Do egzaminu z przygotowania zawodowego lub obrony pracy dyplomowej słuchacz zostaje dopuszczony po uzyskaniu co najmniej dopuszczających ocen z przedmiotów objętych planem nauczania.

10. Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu określa regulamin egzaminu z przygotowania zawodowego.

11. Po ukończeniu nauki w studium, słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia szkoły, dokumentujący uzyskanie wykształcenia zawodowego.

§ 14.

1. Warunkiem przyjęcia do studium jest ukończenie przez kandydata liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego lub technikum.

2. Szkoła może prowadzić rekrutację i rozpoczynać zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na semestrze pierwszym w miesiącu lutym.

§ 15.

Słuchacze mogą korzystać z biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 16.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi, w liczbie odpowiadającej potrzebom realizacji zadań statutowych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną w zakresie nauczanego przedmiotu zgodnie z planem konsultacji zbiorowych i zasadami współczesnej dydaktyki i jest odpowiedzialny za:

1) realizację celów i zadań szkoły określonych niniejszym statutem;

2) jakość i poziom wyników w swoim przedmiocie;

3) przebieg i realizację procesu dydaktycznego w powierzonych przedmiotach;

4) wzbogacanie i modernizację własnego warsztatu pracy;

5) stan warsztatu pracy, sprzętów, urządzeń, i środków dydaktycznych mu przydzielonych;

6) kontrolę obecności słuchaczy na zajęciach;

4. Nauczyciel powinien:

1) rzetelnie przestrzegać polecenia dyrektora szkoły oraz realizować wnioski uchwalone na posiedzeniach rady pedagogicznej;

2) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie oceniać i traktować wszystkich słuchaczy;

3) dbać o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy;

4) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia zajęć;

5) znać i przestrzegać na bieżąco aktualnie obowiązujące przepisy MEN dotyczące zadań ujętych w statucie szkoły;

6) decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;

7) prowadzić prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu;

8) wprowadzać różne formy innowacji pedagogicznych;

9) brać czynny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez inne instytucje pedagogiczne, podnosząc w ten sposób swój poziom wiedzy i umiejętności;

10) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb słuchaczy;

11) wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich słuchaczy;

12) dbać o kształtowanie u słuchaczy postaw moralnych, zgodnie z ideą demokracji, patriotyzmu i pokoju na świecie.

§ 17.

1. Dyrektor studium powierza każdy oddział opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.

2. Zadaniem opiekuna oddziału jest prowadzenie dokumentacji każdego słuchacza.

3. Opiekun oddziału jest zobowiązany do:

1) zapoznania słuchaczy (na zjeździe organizacyjnym) z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania obowiązującymi w szkołach publicznych dla dorosłych;

2) tworzenia warunków wspomagających rozwój słuchaczy, proces ich uczenia się i samokształcenia;

3) dbania o regularne uczęszczanie słuchaczy do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych i terminowe sporządzanie zestawień frekwencji;

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w tej klasie;

5) zgłaszanie słuchaczy do wyróżnień i nagród, a także kar.

§ 18.

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi studium określa na piśmie dyrektor studium.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 19.

1. Statut studium tworzony jest przez radę pedagogiczną przy współudziale rady samorządu słuchaczy.

2. Wszelkie zmiany w statucie studium i załącznikach (regulaminach) leżą w kompetencjach rady pedagogicznej.

3. Do uchwalenia wniosku w sprawie zmian w statucie niezbędny jest wynik głosowania 50%+1, przy obecności co najmniej 1/2 wszystkich członków rady pedagogicznej.

4. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organa szkoły.

5. Zmiany w załącznikach do statutu stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną.

6. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem studium wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 20.

1. Studium używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła posiada sztandar wspólny ze Szkołą Podstawową w Goniądzu.

3. Studium prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 21.

W studium oprócz ustawy, Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy obowiązują:

1) akty prawne pozostające w związku z działalnością studium, a wydane przez nadrzędne organy władzy i administracji rządowej, a w szczególności ministerstwo właściwe do spraw oświaty, Ministerstwo Finansów oraz władze samorządowe organu prowadzącego studium;

2) Wewnątrzszkolny system oceniania.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-08

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-08

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-08