Uchwała Nr V/23/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806/ oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185 i Nr 200 poz. 1683 i z 2003r. Nr 6 poz. 65/ w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do Uchwały Nr V/23/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 15, działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego statutu.

2. Ilekroć w statucie jest mowa - bez bliższego określenia - "szkoła", należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

3. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez zespół szkół w pełnym brzmieniu, dopuszcza się używania skrótu ZSOiZ w Mońkach.

4. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wchodzą następujące szkoły publiczne:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach;

2) Liceum Profilowane w Mońkach;

3) Technikum w Mońkach;

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mońkach;

5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach;

6) Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Mońkach;

7) Szkoła Policealna w Mońkach.

5. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy danego typu szkoły, dopuszcza się używania skrótu wg następującej zasady: ZSOiZ-LO w Mońkach.

§ 2.

1. Szkołę tworzy Społeczność Szkolna. W skład Społeczności Szkolnej wchodzą uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów i pracownicy niepedagogiczni.

2. Członkowie Społeczności Szkolnej uczestniczą w życiu szkoły.

3. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.

4. Każdy członek Społeczności Szkolnej ma prawo do informacji o obowiązujących w szkole przepisach prawa oraz obowiązek ich znajomości i przestrzegania.

§ 3.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Moniecki.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

§ 4.

1. Dodatkowe informacje o szkole:

2. Szkoła prowadzi internat i stołówkę,

3. Szkoła prowadzi Gospodarstwo Pomocnicze oraz Warsztaty Szkolne stanowiące integralną część szkoły,

4. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest:

1) w Gospodarstwie Pomocniczym;

2) w Warsztatach Szkolnych;

3) na działce agrobiologicznej;

4) w indywidualnych gospodarstwach rolnych;

5) zakładach rzemieślniczych;

6) w Centrach Kształcenia Praktycznego;

7) w innych instytucjach i podmiotach gospodarczych.

§ 5.

1. Organizacja kształcenia w ZSOiZ w Mońkach:

1) Liceum Ogólnokształcące - 3 lata na podbudowie gimnazjum;

W Liceum Ogólnokształcącym prowadzi się klasy Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie szkoły podstawowej do zakończenia cyklu kształcenia.

2) Liceum Profilowane - 3 lata na podbudowie gimnazjum:

- profil ekonomiczno-administracyjny,

- profil zarządzanie informacją,

- inne w zależności od zapotrzebowania;

3) Technikum - 4 lata na podbudowie gimnazjum, kształci w zawodach:

- technik ekonomista,

- technik rolnik,

- technik technologii żywności;

W Technikum prowadzi się klasy Liceum Zawodowego na podbudowie szkoły podstawowej kształcące w zawodzie rolnik, do zakończenia cyklu kształcenia.

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 2 lub 3 lata na podbudowie gimnazjum, kształcąca w zawodach:

- rolnik,

- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,

- mechanik samochodowy,

- inne w zależności od zapotrzebowania;

W Zasadniczej Szkole Zawodowej prowadzi się klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podbudowie szkoły podstawowej, kształcące w zawodach:

- rolnik,

- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,

- wielozawodowa,

do zakończenia cyklu kształcenia.

5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 3 lata na podbudowie szkoły podstawowej;

6) Technikum Zawodowe dla Dorosłych - 3 lata na podbudowie szkoły zawodowej, kształci w zawodzie rolnik;

7) Szkoła Policealna - 2 lata na podbudowie szkoły średniej, kształci w zawodzie technik agrobiznesu.

2. Statut niniejszy jest statutem obowiązującym dla szkół wymienionych w ust.1 pkt. 1), 2), 3), 4), 5),6),7), 8).

Rozdział II
Cele i zadania szkoły

§ 6.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w listopadzie 1989r.

3. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa szkoła w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, złożenia egzaminu dojrzałości i uzyskania świadectwa dojrzałości, złożenia egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa maturalnego tj.:

a) wyposaża w wiedzę o człowieku, społeczeństwie, jego kulturze i historii, problemach współczesnego kraju i świata, środowisku przyrodniczym i ochronie środowiska, o nauce, technice i pracy;

b) wyrabia umiejętności rozumnego i racjonalnego wykorzystywania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym dzięki kształtowaniu niezbędnych umiejętności potrzebnych:

- do planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku oraz uczestnictwa w pracy zespołowej,

- do korzystania z różnych źródeł informacji,

- do dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów,

- do dyskutowania i prezentowania własnych poglądów,

- do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy;

c) ukazuje znaczenie nauki i postępu technicznego dla rozwoju cywilizacji;

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

a) długoletnie czuwanie nad wielostronnym, tj. intelektualnym, emocjonalnym, moralno -społecznym, estetycznym, politechnicznym i fizycznym rozwojem uczniów,

b) maksymalne aktywizowanie ich zdolności poznawczych,

c) rozwijanie ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych,

d) celowe spożytkowanie zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu rozwojem uczniów,

e) wyrabianie nawyków sumiennej i rzetelnej pracy,

f) wyrabianie umiejętności posługiwania się powszechnie stosowanymi urządzeniami technicznymi i narzędziami,

g) zaznajomienie z niektórymi procesami technologicznymi,

h) zapoznawanie uczniów ze specyfiką interesujących ich zawodów,

i) zapoznawanie z kierunkami rozwoju kraju i regionu i możliwościami zatrudnienia,

j) właściwe rozpoznawanie predyspozycji zawodowych poszczególnych absolwentów;

3) kształtuje środowisko wychowawcze mając na względzie:

a) przygotowanie do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie (wzorowy uczeń, kolega, członek rodziny, odpowiedzialny pracownik i obywatel),

b) wyrabianie wartościowych cech woli i charakteru (godność, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość, dzielność, odwaga, odpowiedzialność, pracowitość),

c) kształtowanie społecznie oczekiwanych postaw (zaangażowanie, życzliwość, tolerancja, wrażliwość na sprawy innych, rzetelność informacji, gospodarność, poszanowanie własności),

d) wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku dla pracy i ludzi ją wykonujących,

e) przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze,zapoznanie z dorobkiem kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych,

f) wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowanie symboli narodowych, budzenie szacunku do postępowych tradycji narodu polskiego, jego kultury, literatury i języka,

g) wychowanie dla pokoju,

h) umacnianie przekonania o nadrzędnych wartościach łączących dobro człowieka z dobrem ogółu: humanizmu, sprawiedliwości, równości wobec prawa, wolności, postępu, demokracji, przyjaźni i szacunku dla innych narodów oraz ich dorobku,

i) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwej postawy wobec problemów ochrony środowiska,

j) poszanowanie własnego życia i zdrowia oraz przeciwstawianie się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej,

k) rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku;

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły, a więc:

a) otacza opieką uczniów mniejszości narodowych, grup etnicznych, językowych i religijnych,

b) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom,

c) opiekuje się uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły

d) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym terminie,

e) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

f) otacza opieką uczniów podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,

g) czuwa nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych,

h) sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku,

i) otacza szczególną opieką uczniów z powodu warunków rodzinnych lub losowych.

Liceum Ogólnokształcące

5) Liceum Ogólnokształcące realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

a) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków Liceum i wieku uczniów,

b) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Liceum ,

c) jest neutralne światopoglądowo, nie ingeruje w poczucie indywidualnej tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej uczniów i pracowników Szkoły,

d) na terenie Liceum nie mogą prowadzić żadnej działalności organizacje polityczne i sekty religijne;

W liceum ogólnokształcącym uczniowie kształcą swoje umiejętności w celu wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie.

6) Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności,

b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym przygotowywania do publicznych wystąpień,

c) efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,

f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

g) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych;

7) W Liceum Ogólnokształcącym wprowadza się obok przedmiotów następujące ścieżki edukacyjne:

a) edukacja czytelnicza i medialna,

b) edukacja ekologiczna,

c) edukacja europejska,

d) edukacja filozoficzna,

e) edukacja prozdrowotna,

f) edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie,

g) wychowanie do życia w rodzinie;

Liceum Profilowane

8) Liceum Profilowane realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

a) proces kształcenia w trzyletnim liceum profilowanym ma zapewnić absolwentowi dobre przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające zdawanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych na równi z absolwentami liceów ogólnokształcących,

b) liceum profilowane zapewnia dobre przygotowanie prozawodowe umożliwiające podjęcie kształcenia zawodowego na różnych poziomach (w szkołach policealnych, wyższych szkołach zawodowych i studiach magisterskich),

c) absolwenci liceum profilowanego będą również przygotowani do działania przedsiębiorczego i mogą podejmować własną działalność gospodarczą lub pracę w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych oraz mogą kontynuować proces kształcenia specjalistycznego zawodowego w trakcie dalszej pracy zawodowej,

d) szkoła umożliwia nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się dwoma językami obcymi,

e) liceum profilowane umożliwi nabycie umiejętności wykorzystania komputera w przyszłej pracy, dlatego programy komputerowe będą wykorzystywane na lekcjach technologii informacyjnej i zajęciach w blokach pro zawodowych;

9) Cele i zadania wynikające z realizacji kształcenia w profilach, związane ze specyfiką danego profilu:

a) profil ekonomiczno - administracyjny:

- umożliwia absolwentom osiągnięcie kwalifikacji zawodowych w następujących branżach: administracja, biurowość, informacja naukowa, archiwistyka, rachunkowość, księgowość, zarządzanie i organizacja, handel,

- wyposaża w umiejętności pozwalającej na podjęcie pracy z administrowaniem, zarządzaniem, kierowaniem biurem, stanowiskiem sekretarskim.

- umożliwia kontynuowanie nauki na studiach licencjackich lub magisterskich,

b) profil zarządzanie informacją:

- umożliwia osiągniecie kwalifikacji zawodowych w następujących branżach: informacja naukowa, urządzenia audiowizualne, grafika komputerowa, techniki multimedialne, fotografia, bibliotekoznawstwo,

- umożliwia nabycie umiejętności w zakresie wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł tekstowych i pozatekstowych (medialnych),

- umożliwia nabycie umiejętności w zakresie analizowanie informacji w celu ich selekcji,

- umożliwia nabycie umiejętności w zakresie przetwarzanie informacji w różnych postaciach (np. tekstu, obrazu statycznego, dźwięku, animacji i filmu),

- umożliwia nabycie umiejętności w zakresie stosowania technik multimedialnych,

- umożliwia nabycie umiejętności w zakresie projektowania i tworzenia prezentacji multimedialnej wybranych informacji,

- umożliwia nabycie umiejętności w zakresie projektowania i tworzenia baz danych,

- umożliwia nabycie umiejętności w zakresie przygotowywania serwisów informacyjnych w postaci stron www,

- umożliwia nabycie umiejętności w zakresie tworzenie komputerowych publikacji.

Technikum

10) Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,

b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu,

c) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

f) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

h) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej;

W technikum uczniowie kształcą swoje umiejętności w celu wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie. Szczególnie istotnym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie uczniów do podjęcia pracy.

Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności,

b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowywania do publicznych wystąpień,

c) efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,

f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

g) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

W swojej pracy wychowawczej nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów (w wymiarze fizycznym - w tym zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym), jak i ich rozwojowi społecznemu, wspierając przy tym:

a) rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

b) poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,

c) dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych,

d) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

e) przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,

f) dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,

g) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczniowie liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników w szczególności są przygotowywani do podejmowania wyzwań współczesnego świata, takich jak: integracja, globalizacja, wymiana informacji, postęp naukowo - techniczny.

Wszechstronny rozwój ucznia oraz zrównoważony rozwój kraju wymagają, aby osnowę programów nauczania i programów wychowania w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i technikach stanowiły równocześnie: otwartość na świat, ale i tożsamość oparta na dziedzictwie kultury własnej ojczyzny; wiedza ogólna i umiejętność jej praktycznego wykorzystywania, ale także zdolność rozumienia i definiowania zmiennej rzeczywistości; śmiałe poszukiwania wśród tego, co nowe i nieznane, ale i wierność zasadom etycznym.

Nauczyciele w pracy wychowawczej wskazują ideał, zgodnie z którym uczeń dojrzały, dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie, to człowiek uczciwy, umiejący żyć z innymi i dla innych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

11) Głównym celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także - jak w przypadku innych typów szkół - do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Zadaniem kształcenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej jest ułatwienie uczniom odpowiedzialnego funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego. Zadanie to realizowane jest przez podnoszenie poziomu kulturowego, budzenie aspiracji młodzieży, a szczególnie przez motywowanie jej do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

W zasadniczej szkole zawodowej, mając na względzie ciągłość i spójność między poszczególnymi etapami kształcenia, a także właściwy kształt programów nauczania i programu wychowawczego szkoły, należy stosować odpowiednio zasady ogólne przyjęte dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i na piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,

b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresach umożliwiających dalsze kształcenie oraz ułatwiających zdobywanie zawodu,

c) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

f) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

h) poznawanie historii i dziedzictwa kultury narodowej na tle historii i kultury europejskiej. Postrzeganych w perspektywie zachodzących procesów integracyjnych,

i) przygotowanie do wdrażania idei i zasad zrównoważonego rozwoju, postrzeganego jako warunek przetrwania naszej cywilizacji.

W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania wymienionych niżej umiejętności:

a) planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią odpowiedzialności,

b) skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień,

c) efektywne współdziałanie w zespole, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,

d) rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,

e) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, efektywne posługiwanie się komputerami i metodami informatyki,

f) odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków,

g) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

h) przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

W swojej pracy wychowawczej nauczyciele wspierają zadania wychowawcze rodziców tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. Nauczyciele oferują uczniom pomoc w realizacji specyficznych dla wieku, wymienionych niżej zadań:

a) tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu w wymiarze fizycznym (w tym zdrowotnym), psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym, a także rozwojowi społecznemu uczniów,

b) rozwijanie w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

c) uzyskanie świadomości życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,

d) dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych,

e) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

f) przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego,

g) przygotowywanie się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,

h) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

W zasadniczej szkole zawodowej, obok przedmiotów, wprowadza się następujące ścieżki edukacyjne:

a) edukacja prozdrowotna,

b) technologia informacyjna,

c) wychowanie do życia w rodzinie.

Dyrektor szkoły zapewnia uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym zestawie programów nauczania. Realizację ścieżek edukacyjnych zapewniają nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednio treści danej ścieżki.

Częściowej realizacji tych treści można dokonać w czasie odrębnych, modułowych, kilkugodzinnych zajęć.

Liceum Dla Dorosłych, Technikum Zawodowe Dla Dorosłych, Szkoła Policealna

12) szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości i zdobycia zawodu;

13) przygotowuje słuchacza do wykonywania zawodu;

14) umożliwia słuchaczom pełną realizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z ramowych planów nauczania;

15) przygotowuje słuchaczy do egzaminów dojrzałości i świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia;

16) zapewnia możliwości rozwoju umysłowego, emocjonalnego, moralnego, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

17) umożliwia słuchaczom rozwój ich zainteresowań;

18) kształcenie w w/w szkołach opiera się głównie na pracy nauczyciela ze słuchaczami w toku obowiązkowych zajęć dydaktycznych, praktyce zawodowej (TZdD SP) oraz na samodzielnej pracy słuchaczy;

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który - uwzględniając wymiar wychowawczy - obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

§ 7.

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

1) stworzenie atmosfery poszanowania godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej uczniów;

2) kształtowanie u uczniów postaw poszanowania innych narodowości;

3) zapoznawanie z historią, kulturą i osiągnięciami narodów;

4) umożliwienie prowadzenia działalności kulturalnej dla mniejszości narodowych;

5) tworzenie warunków do nauki określonego języka mniejszości narodowych zgodnie z potrzebami uczniów;

6) organizowanie nauczania religii poszczególnych wyznań zgodnie z potrzebami uczniów i obowiązującymi przepisami;

7) przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, poszanowania prawa, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za losy ojczyzny i jej pomyślną przyszłość.

2. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

1) umożliwianie bezpośrednich rozmów z nauczycielami;

2) ścisłą współpracę z gabinetem medycyny szkolnej;

3) wskazywanie literatury fachowej;

4) organizowanie spotkań ze specjalistami;

5) utrzymanie kontaktu z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz ze specjalistycznymi placówkami służby zdrowia;

6) kierowanie do odpowiednich instytucji.

3. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

1) tworzenie i prowadzenie kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami finansowymi szkoły;

2) tworzenie warunków do prowadzenia na terenie szkoły działalności inspiracyjnej w zakresie nauki, kultury, sztuki;

3) udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej w celu poszerzenia zasobu wiedzy w danej dziedzinie;

4) tworzenie warunków do prowadzenia na terenie szkoły działalności kulturalnej;

5) tworzenie warunków do prezentacji osiągnięć uczniów na terenie szkoły i miasta;

6) przygotowanie i udział w olimpiadach przedmiotowych;

7) indywidualizację pracy na lekcji.

4. Szkoła umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania uczniom szczególnie uzdolnionym oraz uczniom niepełnosprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8.

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i w przerwach międzylekcyjnych poprzez:

1) organizowanie bezpośredniego nadzoru nauczycieli, administracji i obsługi;

2) zapoznawanie z obowiązującymi przepisami bhp;

3) utrzymanie właściwej bazy materialnej zgodnie z wymogami bhp.

2. Podczas trwania przerw międzylekcyjnych i przed rozpoczęciem lekcji organizowane są dyżury nauczycieli. Na każdym piętrze dyżurują nauczyciele według ustalonego przez dyrektora grafiku dyżurów. Nauczyciel dyżurujący dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ład i porządek w wyznaczonym rejonie dyżurowania według ustalonego przez dyrektora regulaminu pełnienia dyżuru.

3. Zadania opiekuńcze w czasie lekcji, zajęć i przerw w obiekcie szkolnym szkoła realizuje uwzględniając przepisy bhp, a w szczególności:

1) zobowiązując nauczycieli do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, zajęć i przerw w obiekcie szkolnym przez:

a) systematyczną kontrolę miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia, a dostrzeżone zagrożenia typu: pęknięte i rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne i uszkodzony sprzęt niezwłocznie zgłosić kierownictwu szkoły,

b) systematyczną kontrolę obecności uczniów na każdej lekcji;

2) zobowiązując nauczycieli prowadzących zajęcia w pracowniach do:

a) opracowania regulaminu pracowni i zapoznania z nim uczniów na początku każdego roku szkolnego,

b) odpowiedniego zabezpieczenia substancji trujących i innych odczynników chemicznych,

c) wyłączania głównego zaworu gazu i napięcia prądu elektrycznego ze stanowisk uczniowskich po zakończeniu ćwiczeń,

d) zabezpieczenia maszyn i urządzeń,

e) kontrolowania właściwego rozmieszczenia sprzętu gaśniczego;

3) zobowiązując nauczycieli wychowania fizycznego do:

a) sprawdzania sprawności sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,

b) odpowiedniego organizowania zajęć ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny,

c) dostosowanie wymagań i form zajęć do możliwości fizycznych uczniów,

d) asekurowania uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach,

e) niedopuszczenie do używania przez uczniów kul, oszczepu, dysku, ciężarów i sprzętu skoczni wzwyż bez nadzoru nauczyciela;

4. Zajęcia w formie wycieczek, wyjazdów, biwaków i imprez pozaszkolnych szkoła realizuje w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy:

1) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości jest zapewniony przynajmniej jeden opiekun - dla grupy 30 uczniów;

2) przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły zapewnionych jest dwóch opiekunów na jeden autokar;

3) przy wyjeździe na tzw. turystykę kwalifikowaną opiekę sprawuje jedna osoba dorosła nad grupą do 10 uczniów (jeśli przepisy szczegółowe dla danego rodzaju turystyki nie stanowią inaczej);

4) w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie;

5) zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi;

6) zobowiązuje się kierowników grup do wypełnienia "Karty wycieczki" i uzyskania zgody rodziców lub opiekunów ucznia na udział w wycieczce z wyjątkiem wycieczki lokalnej w granicach miasta.

§ 9.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, nauczyciel ten zwany jest wychowawcą lub opiekunem w Szkole dla dorosłych.

2. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, dyrektor w miarę możliwości zapewnia, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może dojść do zmiany wychowawcy klasy. Zmiany dokonuje dyrektor szkoły po wysłuchaniu opinii uczniów i ich Rodziców.

Rozdział III
Organy szkoły

§ 10.

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Rada Słuchaczy;

5) Samorząd Uczniowski.

2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania.

3. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji;

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych planowych działaniach i decyzjach;

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.

4. Spory pomiędzy organami szkoły (z wyjątkiem dyrektora szkoły) rozstrzyga dyrektor szkoły.

5. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący szkołę albo sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 11.

1. Szkołą kieruje dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę zgodnie z trybem, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty.

3. Dyrektor organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inne zajęcia związane z działalnością szkoły.

4. Do zadań dyrektora w szczególności należy:

1) w zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą:

a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

b) przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, kierowanie ich realizacją oraz składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, a Radzie Rodziców udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły,

c) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, projektu organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

d) przydzielenie, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami zajęć dydaktycznych obowiązkowych i nadobowiązkowych,

e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, w celu systematycznego doskonalenia ich pracy,

f) przyjmowanie uczniów do szkoły w trakcie roku szkolnego oraz zmiana przez nich klas lub oddziałów,

g) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustaleń praw i obowiązków ucznia,

h) powoływanie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnych do klas pierwszych,

i) powoływanie komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających,

j) skreślanie z listy uczniów (słuchaczy) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego lub Rady Słuchaczy;

2) w zakresie organizacji działalności szkoły:

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów, słuchaczy i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,

c) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,

d) określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników,

e) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

3) w zakresie spraw kadrowych i socjalnych:

a) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli,

b) zawieranie umów o pracę z nauczycielami,

c) rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami,

d) przenoszenie nauczycieli w stan nieczynny,

e) załatwianie spraw osobowych wszystkich pracowników z wyjątkiem dyrektora,

f) ocenianie wyników pracy nauczycieli dla ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i innych dodatków zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej w tym zakresie,

g) przyznawanie nagród jubileuszowych,

h) zatwierdzanie w porozumieniu ze związkami zawodowymi regulaminów wewnętrznych,

i) udzielanie urlopów wychowawczych, urlopów dla poratowania zdrowia oraz na kształcenie,

j) kierowanie na Komisję do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,

k) załatwianie spraw emerytalno - rentowych,

l) powoływanie wicedyrektorów szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę oraz przyznawanie dodatków funkcyjnych kadrze kierowniczej z wyjątkiem dyrektora, zgodnie z regulaminem,

m) przyznawanie nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

n) występowanie z wnioskami do organu nadzorującego w sprawie przyznawania odznaczeń i orderów oraz nagród,

o) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz załatwianie spraw osobowych pracowników nie będących nauczycielami,

p) udzielanie kar zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

q) rozpatrywanie wszystkich spraw przekazanych obowiązującymi aktami prawnymi do decyzji dyrektora szkoły,

r) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

4) w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:

a) zarządzanie powierzonym nauczycielom majątkiem szkolnym,

b) planowanie, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, wykorzystania środków finansowych szkoły,

c) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

d) organizowanie i nadzorowanie pracy kancelarii szkoły i obsługi finansowo-księgowej,

e) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

§ 12.

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Odrębność Rad Pedagogicznych zachowuje się tylko na:

1) posiedzenia klasyfikacyjne (półroczne i roczne);

2) część pierwszą posiedzeń poświęconych podsumowaniu pracy szkoły za I półrocze i rok szkolny;

3) posiedzenia otwierające nowy rok szkolny;

4) posiedzenia nadzwyczajne.

2. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły;

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów (słuchaczy);

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

3. Zasady działania Rady Pedagogicznej zawarte są w regulaminie Rady Pedagogicznej.

§ 13.

1. Przy szkole działają dwie Rady Rodziców:

1) Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego;

2) Rada Rodziców Szkół Zawodowych.

2. Stanowią one samorządną reprezentację rodziców współpracującą ze szkołą oraz organami nadzorującymi szkołę.

3. Celem działania Rad Rodziców jest:

1) spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi, intelektualnymi i zdrowotnymi;

2) doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku;

3) upowszechnienie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo - wychowawczych rodziny;

4) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole;

5) tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły.

4. Zadaniem Rad Rodziców jest:

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

2) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, poprzez:

a) zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,

b) udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

c) udostępnienie regulaminu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

d) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły;

4) określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

5. Rada Rodziców może:

1) występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;

2) gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców.

6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

§ 14.

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej szkole i w klasie;

2) znajomości przepisów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

3) znajomości zasad przeprowadzania rekrutacji, egzaminów dojrzałości, maturalnych, egzaminów nauki zawodu i przygotowania zawodowego;

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

5) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

3. Współpraca rodziców i nauczycieli może przyjmować następujące formy współdziałania:

1) spotkanie z rodzicami w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze minimum raz na kwartał;

2) udostępnianie rodzicom przepisów oświatowych oraz statutu szkoły;

3) rozmowy i spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami;

4) wywiady środowiskowe.

§ 15.

1. W szkole działają dwa odrębne Samorządy Uczniowskie i Rada Słuchaczy.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Radę Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego i Rady Słuchaczy określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów, słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Rada Słuchaczy jest jedynym reprezentantem ogółu słuchaczy.

5. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego i Rady słuchaczy - wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły:

1) przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

2) wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów, słuchaczy;

3) udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej i słuchaczy;

4) wydawanie gazetek szkolnych, korzystanie z radiowęzła, apeli itp. w celu informowania ogółu uczniów i słuchaczy o swojej działalności;

5) zgłaszanie uczniów i słuchaczy do nagród, prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach i słuchaczach, udzielanie poręczeń za uczniów i słuchaczy w celu wstrzymania wymierzonej kary;

6) wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rady Słuchaczy z ramienia Rady Pedagogicznej:

a) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem (opiekunami) funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu Uczniowskiego i Rady Słuchaczy,

b) opiniowanie na wniosek dyrektora nauczyciela przy ocenie pracy.

6. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego i Rady Słuchaczy przy szkole określa odrębny regulamin.

§ 16.

1. W Szkole istnieją następujące stanowiska kierownicze:

a) wicedyrektor ds. Liceum Ogólnokształcącego i Profilowanego,

b) wicedyrektor ds. Szkół Zawodowych,

c) kierownik szkolenia praktycznego,

d) kierownik gospodarczy,

e) kierownik internatu.

Zadania wicedyrektorów:

1. Współudział w planowaniu i organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i gospodarczej szkoły.

2. Współpraca z dyrektorem w zakresie hospitacji, kontroli, obserwacji procesu nauczania, zajęć pozalekcyjnych, pracy pracowników administracyjno- obsługowych.

3. Sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki.

4. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli zgodnie z nauczanymi przedmiotami (w wyjątkowych sytuacjach możliwe odstępstwo od tej zasady) i terminowe powiadamianie o nich uczniów i nauczycieli.

5. Bieżąca kontrola podstawowej dokumentacji nauczyciela (dzienniki pracy lekcyjnej i zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen, plany wynikowe, plany wychowawcze klas) z zaznaczeniem braków i potwierdzeniem tych czynności podpisem i datą.

6. Kontrola i pomoc w przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Egzekwowanie od pracowników przestrzegania w/w przepisów

7. Organizowanie warunków do prawidłowej działalności Samorządu Uczniowskiego i Rady Słuchaczy.

8. Włączanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Rady Słuchaczy do prac Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

9. Współpraca z sekretarzem szkoły w zakresie sporządzania statystyki szkolnej i rozliczania godzin nauczycieli.

10. Zastępstwo za dyrektora w czasie jego każdorazowej nieobecności.

11. Udział we wskazanych naradach.

12. Inne prace zlecone przez dyrektora.

Zadania kierownika szkolenia praktycznego:

1. W zakresie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownik szkolenia praktycznego podlega bezpośrednio dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

2. Do obowiązków i odpowiedzialności kierownika szkolenia praktycznego w szczególności należy:

a) znajomość przepisów dotyczących działalności gospodarstwa,

b) dążenie do osiągania dodatnich wskaźników ekonomicznych w gospodarstwie pomocniczym,

c) dążenie do ciągłego podnoszenia poziomu gospodarowania,

d) prawidłowe prowadzenie niezbędnej i wymaganej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gospodarstwa pomocniczego zgodnie z opracowaną instrukcją obiegu dokumentacji,

e) terminowe zaopatrzenie gospodarstwa pomocniczego w podstawowe środki produkcji oraz zbyt produktów wytwarzanych w gospodarstwie,

f) dopilnowanie agrotechnicznych terminów poszczególnych prac polowych,

g) nadzór nad realizacją planu gospodarczo-finansowego gospodarstwa zatwierdzonego przez jednostkę nadrzędną,

h) nadzór nad prawidłowym użytkowaniem, konserwacją ciągników, przyczep, maszyn i narzędzi rolniczych, budynków mieszkalnych i inwentarskich,

i) prawidłowa organizacja i realizacja programu praktycznej nauki zawodu,

j) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji kształcenia praktycznego,

k) współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie wdrażania postępu techniczno-organizacyjnego gospodarstwa,

l) nadzór nad utrzymaniem ładu i estetyki w gospodarstwie,

m) kontrola praktyk zawodowych,

n) przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego.

3. Kierownik szkolenia praktycznego odpowiada za:

a) stan powierzonego mienia w gospodarstwie,

b) przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz udzielanie instruktażu pracownikom w tym zakresie,

c) zabezpieczenie pomieszczeń gospodarczych oraz przeznaczonych na magazyn przed włamaniem, kradzieżą i informowanie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w tym zakresie.

4. Kierownik szkolenia praktycznego odpowiada za prawidłowy stan przechowywanych płodów rolnych z gospodarstwa i z zakupu.

5. Wykonanie innych prac zleconych przez dyrektora.

Zadania kierownika gospodarczego:

Kierownik gospodarczy kieruje zespołem pracowników obsługowych, odpowiada za całokształt spraw ekonomiczno-gospodarczych w szkole, a w szczególności za:

1. Organizację zaopatrzenia szkoły, warsztatów szkolnych i internatu w potrzebne materiały, sprzęt, części zamienne itp.

2. Prowadzenie inwestycji, organizowanie i prowadzenie remontów budynków, sprzętu szkolnego, warsztatowego i internatowego.

3. Zaopatrzenie szkoły, internatu, budynków mieszkalnych, warsztatów szkolnych w opał, energię, wodę itp.

4. Zabezpieczenie budynków, urządzeń i inwentarza szkoły przed dewastacją.

5. Właściwe wykorzystanie budynków i pomieszczeń zajmowanych przez szkołę.

6. Kierowanie pracą personelu obsługowego oraz kontrolowanie ich pracy.

7. Jest członkiem kierownictwa szkoły, reprezentuje pracowników niepedagogicznych.

8. Jest bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników obsługowych.

9. Ocenia pracę swych podwładnych, wnioskuje o awansie, przydziale premii, występuje o zmianę stosunku pracy itp.

10. Opiniuje wnioski i podania swych podwładnych do dyrekcji szkoły.

11. Decyduje o harmonogramie tygodniowym i dziennym pracy obsługi, a także o harmonogramie ich urlopów.

12. Odpowiada przed dyrektorem szkoły za:

1) dyscyplinę, poziom i atmosferę pracy swych podwładnych;

2) bieżące zabezpieczenie gmachu i wyposażenie szkoły;

3) sprawność urządzeń przeciwpożarowych i odgromowych.

4) oszczędność materiałów i energii.

Zadania kierownika internatu:

1. Kierownik internatu prowadzi samodzielnie odcinki pracy, uzgodnione i polecone przez dyrektora i wicedyrektora szkoły w zakresie planowania, wykonawstwa i kontroli.

2. Do szczególnych obowiązków i uprawnień kierownika internatu należą:

1) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w internacie i stosunków pracowniczych;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wszystkimi wychowawcami internatu;

3) sprawowanie nadzoru nad pracą wszystkich pracowników administracyjnych i obsługi internatu;

4) nadzór nad przestrzeganiem przez wszystkich pracowników i mieszkańców przepisów bhp i ppoż.;

5) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej szkoły;

6) formułowanie oceny pracy wychowawczo - opiekuńczej wychowawców internatu:

a) wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych wszystkich pracowników internatu,

b) używanie pieczątki osobowej z tytułem "Kierownik Internatu" oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

3. Wyniki pracy kierownika podlegają ocenie dyrektora szkoły i władz szkolnych.

4. Z tytułu funkcji kierowniczej, kierownik internatu ponosi odpowiedzialność służbową i materialną w zakresie przydzielonych obowiązków.

Rozdział IV
Organizacja szkoły

§ 17.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego wydane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 18.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę w uzgodnionym terminie po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

2) ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych;

3) liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 19.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział liczący nie mniej niż 20 uczniów lub słuchaczy, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania, zgodnym z ramowym planem nauczania. Za zgodą organu prowadzącego szkołę oddział może liczyć mniej niż 20 uczniów lub słuchaczy.

§ 20.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły.

§ 21.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym oraz zajęcia praktycznej nauki zawodu.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, natomiast godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 60 minut.

§ 22.

1. W szkole można dokonać podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

2. Zajęcia praktyczne przewidziane w ramowych planach nauczania szkół zawodowych odbywają się w grupach zajęciowych.

3. Liczebność grupy zajęć praktycznych nie może przekroczyć 10 uczniów.

4. Nauka języków obcych w szkołach średnich i elementów informatyki jest prowadzona w grupach. Podziałów dokonuje się w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

5. Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone zgodnie z ramowym statutem.

§ 23.

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, nauczanie języków obcych, elementy informatyki i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych.

2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się na 45-90 min.

3. Zajęcia nadobowiązkowe, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

5. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych liczba osób nie może być niższa niż 15 uczniów (słuchaczy).

6. Zajęcia edukacyjne w liceum, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego są organizowane w oddziałach:

1) z rozszerzonym programem nauczania z historii i zwiększoną ilością godzin z języka angielskiego i wos-u;

2) z rozszerzonym programem z języka polskiego i zwiększoną ilością godzin z języków obcych;

3) z rozszerzonym programem z matematyki i geografii i zwiększoną ilością godzin z języka angielskiego;

4) z rozszerzonym programem z matematyki, informatyki i zwiększoną ilością godzin z języka angielskiego;

5) z rozszerzonym programem z biologii i chemii oraz ze zwiększoną ilością godzin z języka angielskiego;

6) inne typy klas mogą być tworzone w zależności od zainteresowań kandydatów.

7. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

8. Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów ujętych, w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

§ 24.

1. Kształcenie w szkołach ponadpodstawowych dla dorosłych jest prowadzone w formie stacjonarnej (TZdD, SP) i zaocznej (LO dla Dorosłych).

2. Od roku szkolnego 2003/2004 wprowadza się obok stacjonarnej zaoczną formę kształcenia w TZdD i SP.

3. W szkołach dla dorosłych kształcących w formie zaocznej konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni, w soboty i niedziele, według tygodniowego rozkładu zajęć.

4. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§ 25.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 26.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, słuchacze, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów (w grupach bądź oddziałach),

d) korzystanie z zasobów internetu.

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Zasady funkcjonowania biblioteki określa odrębny regulamin.

§ 27.

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia i obiekty:

1) sale lekcyjne: 19 przy ul. Tysiąclecia 15 i 10 przy ul. Szkolnej 22;

2) salę gimnastyczną pełnowymiarową i dwa boiska szkolne;

3) dwie biblioteki i czytelnie;

4) dwie szatnie szkolne;

5) archiwum ( w dwóch budynkach);

6) kancelarię;

7) harcówkę;

8) radiowęzeł (w każdym z wymienionych budynków szkolnych);

9) magazynki: turystyczny, p.o., gospodarczy, sportowy;

10) kuchnia;

11) gabinety dyrektora i wicedyrektorów;

12) dwa pokoje nauczycielskie (w obu budynkach);

13) pomieszczenia socjalne woźnego i konserwatora;

14) warsztaty szkolne;

15) klasopracownię gospodarstwa domowego;

16) gospodarstwo pomocnicze wraz z obiektami;

17) działkę agrobiologiczną.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 28.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno- administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 29.

W szkole mogą być powołani przez dyrektora szkoły nauczyciele na stanowiska wicedyrektora z uwzględnieniem następujących zasad:

1) jedno stanowisko wicedyrektora powinno przypadać na nie mniej niż 16 oddziałów;

2) w przypadku, gdy współczynnik zmianowości wynosi co najmniej 2, można przyjąć w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę inne zasady tworzenia stanowisk wicedyrektorów, odpowiednio do warunków organizacyjnych i potrzeb szkoły oraz posiadanych środków finansowych. Jednak jedno stanowisko wicedyrektora powinno przypadać na nie mniej niż następnych 12 oddziałów.

§ 30.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela:

a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,

b) organizowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego,

c) dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

e) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

f) udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

g) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

h) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik lekcyjny, arkusze ocen),

i) właściwa postawa i działania pedagogiczne kształtujące rozwój psychofizyczny uczniów.

§ 31.

1. Nauczyciel decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu.

2. Nauczyciel decyduje o bieżącej, semestralnej i rocznej ocenie swoich uczniów.

3. Nauczyciel ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

§ 32.

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, szczególnie minimum programowego, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru treści programów nauczania,

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i sal przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,

e) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 33.

1. Nauczyciele przedmiotów zawodowych tworzą Zespół Przedmiotów Zawodowych.

2. Zadania Zespołu Przedmiotów Zawodowych:

a) uzgadnianie sposobu realizacji programu nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów zawodowych,

b) organizowanie samokształcenia zawodowego nauczycieli,

c) współdziałanie w organizacji procesu nauczania oraz bazy praktycznej nauki zawodu,

d) opiniowanie autorskich programów nauczania,

e) współuczestniczenie w organizowaniu egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego.

§ 34.

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego, rozwiązujące jednostkę i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

d) informowanie rodziców o wynikach w nauce ich dzieci na bieżąco w ciągu roku i podczas organizowanych wywiadówek, o grożących ocenach niedostatecznych wychowawca informuje ucznia na bieżąco i rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresowym lub rocznym zajęć dydaktyczno-wychowawczych wysyłając pisemne zawiadomienie,

5) współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu potrzeb uczniów.

3. Zadania opiekuna klasy w szkole dla dorosłych:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchaczy, proces ich uczenia się i samokształcenia;

2) inspirowanie i wspomaganie działania zespołów słuchaczy, a w szczególności organizujących pomoc koleżeńską słuchaczom napotykającym na trudności w nauce;

3) podejmowanie działań umożliwiających wspólne rozwiązywanie konfliktów w zespole słuchaczy oraz między opiekunem a innymi członkami społeczności szkolnej;

4) kształtowanie i umacnianie w codziennych kontaktach u słuchaczy postaw partnerstwa i życzliwości, przestrzegania zasad tolerancji religijnej, światopoglądowej i poszanowania godności każdego człowieka;

5) kształtowanie właściwej postawy wobec problemów alkoholizmu, narkomanii poprzez właściwą ocenę zachowań słuchaczy;

6) rozwijanie społecznej aktywności słuchaczy poprzez angażowanie ich do pracy na terenie klasy, szkoły, środowiska oraz pracy w samorządzie słuchaczy;

7) dbanie o regularne uczęszczanie słuchaczy do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych i terminowe cotygodniowe sporządzanie zestawień frekwencji;

8) aktywizowanie w zakresie czytelnictwa;

9) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w tej klasie;

10) zgłaszanie słuchaczy do wyróżnień i nagród, a także kar;

11) prowadzenie dokumentacji słuchaczy (dziennik lekcyjny, arkusze ocen).

§ 35.

Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest:

1) opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej;

2) zakupywanie i opracowywanie nowo nabytych książek, dokonywanie selekcji księgozbioru;

3) udostępnianie zbiorów uczniom i nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;

4) prowadzenie statystyki bibliotecznej;

5) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informatycznego;

6) prenumerata czasopism do czytelni szkolnej;

7) inne czynności związane z funkcjonowaniem biblioteki i czytelni zlecone przez dyrektora zespołu i zawarte w szczegółowym przedziale czynności.

§ 36.

Zadania głównej księgowej i zastępcy głównego księgowego oraz innych pracowników szkoły.

1. Zadania głównej księgowej i zastępcy głównego księgowego zespołu:

1) powadzenie rachunkowości szkoły, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

2) prowadzenie na bieżąco księgowości i dokumentacji finansowej;

3) terminowe sporządzenie dokumentacji finansowej;

4) terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych;

5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

6) inne czynności wynikające z potrzeb finansowo-księgowych zespołu.

2. Zadaniem sekretarzy szkół jest:

1) prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem mieszkań;

2) prowadzenie dokumentacji uczniowskiej;

3) prowadzenie dokumentacji druków ścisłego zarachowania;

4) inne czynności zlecone przez dyrektora a wynikające z potrzeb prawidłowego funkcjonowania zespołu i zawarte w szczegółowym przydziale czynności.

3. Zadaniem samodzielnego referenta jest:

1) prowadzenie dokumentacji uczniów;

2) prowadzenie archiwum zakładowego;

3) prowadzenie kasy szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) inne czynności wynikające z potrzeb prawidłowego funkcjonowania zespołu zlecone przez dyrektora zespołu i zawarte w szczegółowym przydziale czynności.

4. Zadaniem specjalisty ds. pracowniczych jest:

1) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników;

2) terminowe sporządzanie dokumentów dotyczących stosunku pracy i wynagrodzenia;

3) rozliczanie miesięczne czasu pracy pracowników;

4) prowadzenie zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły;

5) inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z potrzeb prawidłowego funkcjonowania zespołu

5. Zadaniem pracowników obsługi jest:

1) woźny szkoły czuwa nad:

a) terminowym doręczaniem pism urzędowych,

b) dokonywaniem bieżących zakupów,

c) czystością pomieszczeń i otoczenia szkoły;

2) konserwator odpowiada za:

a) sprawne funkcjonowanie instalacji elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,

b) dokonuje bieżących napraw sprzętu i pomocy naukowych w salach lekcyjnych,

c) czuwa nad estetyką otoczenia budynku szkolnego;

3) obowiązkiem sprzątaczki jest:

a) sprzątanie powierzonego rejonu,

b) odkażanie pomieszczeń sanitarnych,

c) utrzymanie ładu i estetyki na powierzonym odcinku,

d) odpowiada za mienie w salach lekcyjnych, szatniach szkolnych, na korytarzach i innych pomieszczeniach szkolnych;

4) dozorca nocny obowiązany jest:

a) czuwać nad bezpieczeństwem mienia szkoły znajdującego się w budynku szkoły podczas godzin nocnych,

b) utrzymać czystość otoczenia wokół szkoły.

6. Szczegółowy przydział zadań i czynności pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługowych szkoły ustala dyrektor szkoły.

Rozdział VI
Uczniowie i słuchacze szkoły

§ 37.

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz Regulaminu rekrutacji do klas pierwszych ZSOiZ w Mońkach:

1) do Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Profilowanego i Technikum przyjmowani są uczniowie po ukończeniu gimnazjum do 17 roku życia;

2) do Technikum Zawodowego dla Dorosłych- słuchacze po szkole zawodowej, po ukończeniu 17 lat, bez górnej granicy wieku;

3) do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - słuchacze po Szkole Podstawowej, po ukończeniu 17 lat, bez górnej granicy wieku;

4) do Szkoły Policealnej przyjmowani są uczniowie po ukończonej szkole średniej;

5) warunkiem przyjęcia uczniów do klasy pierwszej jest złożenie wymaganych dokumentów i spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie naboru do klas pierwszych ZSOiZ w Mońkach;

6) zasady przyjmowania zgodne są z rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

§ 38.

Decyzję o przyjmowaniu do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych;

2) dokumentów wymaganych przy przyjęciu do szkoły.

§ 39.

Prawa ucznia.

Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych;

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7) poznania zasad oceniania i sprawdzania wiedzy i umiejętności zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;

8) pomocy w przypadku trudności w nauce;

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno pedagogicznego i zawodowego;

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w formalnych organizacjach działających w szkole;

12) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień i odpowiedzi;

13) poszanowania godności własnej i zrozumienia zwłaszcza w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;

14) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

15) organizowania imprez ogólnoszkolnych ujętych w rocznym planie pracy samorządu szkolnego; zespół organizatorów jest zobowiązany do zapewnienia ładu i porządku podczas imprezy; zakres odpowiedzialności, termin, czas trwania i program zatwierdza dyrektor szkoły;

16) do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych;

17) do opieki socjalnej na zasadach określonych wg odrębnych przepisów;

18) do jawnej przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności.

Prawa słuchacza.

Słuchacz ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych;

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7) poznania zasad oceniania i sprawdzania wiedzy i umiejętności zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;

8) pomocy w przypadku trudności w nauce;

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w formalnych organizacjach działających w szkole;

12) przedstawiania opiekunowi klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień i odpowiedzi;

13) poszanowania godności własnej i zrozumienia zwłaszcza w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;

14) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

15) organizowania imprez ogólnoszkolnych ujętych w rocznym planie pracy samorządu szkolnego; zespół organizatorów jest zobowiązany do zapewnienia ładu i porządku podczas imprezy; zakres odpowiedzialności, termin, czas trwania i program zatwierdza dyrektor szkoły;

16) do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych;

17) do opieki socjalnej na zasadach określonych wg odrębnych przepisów;

18) do jawnej przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności.

§ 40.

Obowiązki ucznia.

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę, w szczególności każdy uczeń ma obowiązek:

1) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

2) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

3) podporządkowania się zaleceniom dyrekcji, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy w sprawach przestrzegania dyscypliny;

4) przestrzegania zasad współżycia społecznego a szczególnie:

a) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,

c) szanowanie godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi;

5) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

6) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;

7) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

8) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;

9) kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: dbanie o piękno mowy ojczystej;

10) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;

11) zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub zdrowiu powierzającego;

12) naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody;

13) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości w szkole i wokół szkoły;

14) ubierania się zgodnie z normami obyczajowymi;

15) zmiany obuwia na miękkie kapcie lub klapki;

16) nieulegania nałogom:

Uczeń:

a) nie pali tytoniu,

b) nie pije alkoholu,

c) nie używa narkotyków i innych środków odurzających.

17) punktualnego przybywania na lekcje i inne zajęcia.

Usprawiedliwienia w ciągu tygodnia nieobecności na lekcjach. Opuszczanie pojedynczych lekcji musi być poprzedzone zgodą wychowawcy i nauczyciela danego przedmiotu. Tryb usprawiedliwiania nieobecności ustala wychowawca w porozumieniu z rodzicami i uczniami. Przy 30 godzinach nie usprawiedliwionych wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować o tym fakcie dyrekcję. Dyrektor po przeprowadzonej rozmowie decyduje o wymierzeniu kary przewidzianej regulaminem (do usunięcia ze szkoły włącznie). Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie.

Obowiązki słuchacza.

Podstawowym obowiązkiem słuchacza jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę, w szczególności każdy słuchacz ma obowiązek:

1) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

2) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

3) podporządkowania się zaleceniom dyrekcji, nauczycieli oraz ustaleniom Rady Słuchaczy lub klasy w sprawach przestrzegania dyscypliny;

4) przestrzegania zasad współżycia społecznego a szczególnie:

a) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,

c) szanowanie godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi;

5) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

6) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;

7) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

8) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny Polaka;

9) kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: dbanie o piękno mowy ojczystej;

10) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;

11) zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub zdrowiu powierzającego;

12) naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody;

13) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości w szkole i wokół szkoły;

14) zmiany obuwia na miękkie kapcie lub klapki;

15) nieulegania nałogom;

16) punktualnego przybywania na lekcje i inne zajęcia.

Usprawiedliwienia w ciągu tygodnia nieobecności na lekcjach. Opuszczanie pojedynczych lekcji musi być poprzedzone zgodą nauczyciela danego przedmiotu. Tryb usprawiedliwiania nieobecności ustala opiekun w porozumieniu ze słuchaczami. Przy 30 godzinach nie usprawiedliwionych opiekun klasy jest zobowiązany poinformować o tym fakcie dyrekcję. Dyrektor po przeprowadzonej rozmowie decyduje o wymierzeniu kary przewidzianej regulaminem (do usunięcia ze szkoły włącznie). Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie.

§ 41.

Nagrody i kary.

Ucznia i słuchacza nagradza się za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły (np. wzorowe wykonanie obowiązków dyżurnego, udział w uroczystościach szkolnych);

2) wzorową postawę i frekwencję;

3) wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy na forum klasy;

2) pochwała dyrektora na forum szkoły;

3) nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa;

4) list pochwalny;

5) stypendium naukowe Prezydenta, Premiera, Ministra, Starosty.

Formę nagrody ustala każdorazowo Rada Pedagogiczna.

Ucznia i słuchacza karze się za nieprzestrzeganie statutu, nie wypełnianie obowiązków oraz niewłaściwe zachowanie.

Rodzaje kar:

a) nagana wychowawcy lub opiekuna poprzedzona upomnieniem,

b) nagana udzielona przez dyrektora szkoły poprzedzona upomnieniem,

c) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły co najmniej na 1 miesiąc,

d) wykonywanie prac porządkowych na terenie szkoły i w jej otoczeniu,

e) przeniesienie do innej klasy,

f) usunięcie ze szkoły.

Uczeń lub słuchacz otrzymuje karę:

g) naganę wychowawcy lub opiekuna klasy za opuszczenie bez usprawiedliwienia 10 godzin w semestrze, niekulturalne zachowanie, niewykonywanie poleceń nauczycieli, samorządu klasowego i wychowawcy klasy, brak odpowiedniego obuwia,

h) upomnienie dyrektora szkoły za opuszczenie bez usprawiedliwienia 20 godzin w semestrze, zbiorowe organizowanie ucieczek z lekcji, lekceważące podejście do obowiązków szkolnych,

i) naganę dyrektora szkoły za opuszczenie bez usprawiedliwienia 30 godzin w semestrze, niszczenie mienia, naganne zachowanie się wobec kolegów i pracowników szkoły, sfałszował zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie,

j) naganę dyrektora szkoły za picie alkoholu, rażące zachowanie wobec kolegów i nauczycieli,

k) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz otrzymuje uczeń lub słuchacz, który otrzymał karę nagany dyrektora, okres zakazu ustala dyrektor szkoły co najmniej na jeden miesiąc,

l) przeniesienie do równoległej klasy otrzymuje uczeń za wywieranie destrukcyjnego wpływu na sytuację wychowawczą klasy,

m) uczeń lub słuchacz, który opuścił bez usprawiedliwienia 60 godzin lekcyjnych (w semestrze) może zostać skreślony z listy uczniów (słuchaczy),

n) uczeń (słuchacz) może być skreślony z listy uczniów (słuchaczy) jeśli otrzymał wcześniej naganę dyrektora szkoły i jego następne wykroczenie kwalifikuje się ponownie do nagany,

o) w przypadku rażącego naruszenia regulaminu (kradzież, przemoc, udowodnione pijaństwo na terenie szkoły, narkotyki - sprzedaż i zażywanie - udowodnione, wulgarne zachowanie się wobec całości społeczności szkolnej) uczeń (słuchacz) może być skreślony z listy uczniów (słuchaczy) z pominięciem gradacji kar,

p) skreślony z listy może być również uczeń (słuchacz), który wszedł w konflikt z prawem (ukarany prawomocnym wyrokiem sądu), albo popełnił czyn szczególnie godzący w zasady współżycia społecznego, m.in. pobicie, rozbój, poniżanie, wymuszanie pieniędzy i innych świadczeń na kolegach, kradzież, świadomie wyrządził znaczne szkody w mieniu szkoły,

q) ubliżył godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły, itp.

1) kary za palenie papierosów, picie alkoholu, posiadanie i zażywanie narkotyków określają kontrakty podpisane przez ucznia, rodzica i wychowawcę;

2) przy wymierzaniu kar obowiązuje zasada gradacji;

3) zasada ta nie obowiązuje w przypadku popełnienia przestępstwa o charakterze chuligańskim;

4) decyzję o usunięciu ze szkoły podejmuje uchwałą Rada Pedagogiczna, a wykonuje w drodze decyzji dyrektor;

5) w sprawach spornych co do interpretacji statutu lub interwencjach w sprawie jego przestrzegania decyzję podejmuje komisja mediacyjna do rozwiązania problemu;

6) komisja mediacyjna składa się z 2 członków wyznaczonych przez Samorząd Uczniowski (Radę Słuchaczy) i 2 wyznaczonych przez Radę Pedagogiczną;

7) komisja mediacyjna może wystąpić o zawieszenie kary;

8) wymierzenie kary powinno być poprzedzone wysłuchaniem ucznia (słuchacza);

9) uczeń lub jego rodzice oraz słuchacz mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary;

10) dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia (słuchacza), jeżeli uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy, (Rady Słuchaczy lub opiekuna klasy);

11) uczeń (słuchacz) ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary;

12) prawo do odwołania wymienione w ust. 2 i 4 przysługuje również rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia;

13) otrzymanie kary przez ucznia (słuchacza), wychowawca (opiekun) odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w części przeznaczonej na notatki.

Rozdział VII
Dodatkowe środki finansowe na działalność szkoły

§ 42.

Na podstawie "Uchwały Nr XXV/101/2000 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie powołania środków specjalnych w jednostkach budżetowych powiatu" przychodami środków specjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych będą:

a) opłaty za wynajem:

- sal lekcyjnych,

- sali gimnastycznej,

- siłowni,

- stołówki w internacie,

- świetlicy w internacie,

- internatu,

- sal komputerowych,

- samochodu i sprzętu rolniczego,

b) opłaty za usługi świadczone dla społeczeństwa,

c) opłaty za prowadzenie szkoleń,

d) dobrowolne wpłaty uczniów i rodziców na rzecz szkoły,

e) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych bez wyraźnie wskazanego celu przez wpłacającego.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 43.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierających nazwę zespołu.

3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mają u góry nazwę zespołu a u dołu nazwę szkoły.

4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

5. Liceum Ogólnokształcące i Profilowane oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa posiadają własne sztandary oraz ceremoniał szkolny.

6. Ceremoniał szkolny obejmuje zasady obchodów głównych uroczystości szkolnych.

7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

9. Realizowanie zadań obronnych i obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania określono odrębnymi przepisami.

10. Zmiany w Statucie Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna, po konsultacji z organami szkoły.

§ 44.

Wykaz regulaminów funkcjonujących w szkole:

1) Regulamin Rady Pedagogicznej;

2) Regulamin Rady Rodziców;

3) Regulamin Samorządu Uczniowskiego;

4) Regulamin Internatu;

5) Regulamin Biblioteki Szkolnej;

6) Wewnątrzszkolny System Oceniania;

7) Zasady naboru do klas I w ZSOiZ w Mońkach.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-05

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-05

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-05