Uchwała Nr VII/33/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 16 czerwca 2003 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Statucie W Statucie Powiatu Monieckiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r. oraz uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 25, zm.: Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 13, poz. 117, Nr 21, poz. 280, z 2001 r. Nr 53, poz. 886, z 2002 r. Nr 5, poz. 79 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 442) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 13 o treści:

"§ 13. 1. Rada powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby, rada powiatu może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.";

2) w § 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pracą komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, powoływany i odwoływany przez członków komisji. Komisja może również powołać sekretarza komisji.";

3) w § 67 w ust. 1 skreśla się pkt 4 o treści:

"4) powiatowy inspektorat weterynaryjny w Mońkach,".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-04

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-04

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-04