Uchwała Nr VII/32/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 16 czerwca 2003 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806) oraz art. 5 ust. 5a i art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (test jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185 i Nr 200 poz. 1683 i z 2003 r. Nr 6 poz. 65) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIX/166/02 z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach uchwala się, co następuje:

§ 1.

§ 2 Załącznika do Uchwały Nr XXIX/118/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 5 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zmienionej Uchwałą Nr XXXV/148/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 29 stycznia 2002 roku otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Mońkach;

2) Liceum Profilowane w Mońkach;

3) Technikum w Mońkach;

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mońkach;

5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach;

6) Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Mońkach;

7) Szkoła Policealna w Mońkach;

8) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Mońkach."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2003 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-04

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-04

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-04