Uchwała Nr III/15/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806/, w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408; zm.: z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz.,661, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28 , Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 oraz Nr 128, poz. 1407/ uchwala się, co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach uchwalone przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach uchwałą Nr RS/40/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r., w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do Uchwały Nr III/15/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 24 stycznia 2003 r.

 

Uchwała Nr RS/40/2002
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
z dnia 20 grudnia 2002 r.

 

w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm./ Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 129/98 Wojewody Białostockiego z dnia 23 lipca 1998 r. zmienionego uchwałami: Nr IX/39/99 z dnia 29 czerwca 1999 r., Nr XIII/56/99 z dnia 28 grudnia 1999 r., Nr XVIII/74/2000 z dnia 6 czerwca 2000 r., Nr XXII/94/2000 z dnia 12 października 2000 r., Nr XXV/98/00 z dnia 29 grudnia 2000 r., Nr XXXII/127/01 z dnia 4 września 2001 r. i Nr XXXIII/133/01 z dnia 6 listopada 2001 r. Rady Powiatu Monieckiego wprowadza się następującą zmianę:

- § 13 ust. 1a, pkt 11 otrzymuje brzmienie: "Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Mońkach - łóżek 30."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Powiatu Monieckiego.

 

Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ
mgr Mirosław Paniczko

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-05

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-05

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-05