UCHWAŁA Nr III/10/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806/ i § 37 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r. oraz uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1/ Pan Marek Szydłowski - Przewodniczący;
2/
Pani Stanisława Sawicka - Wiceprzewodniczący;
3/
Pan Bogusław Karpiński - Sekretarz;
4/ Pan Stanisław Czarniecki - Członek;
5/ Pan Mieczysław Klimowicz - Członek.

§ 2.

Zadania Komisji określa art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz § 36 Statutu Powiatu Monieckiego.

§ 3.

Komisja przedkłada Radzie Powiatu corocznie plan pracy oraz sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-08-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26