Załącznik do uchwały Nr XVIII/84/04

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 21 lipca 2004 r.

 

 

STATUT

ZASADNICZEJ SZKOŁ ZAWODOWEJ DLA DOSROSŁYCH W MOŃKACH

      opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zm.: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 137, poz. 1304, Nr 128, poz. 1176, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161 i Nr 145, poz. 1532), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, zm.: z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606).

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TYP I SIEDZIBA SZKOŁY

 

 

§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Mońkach.

 

2. Siedziba szkoły: Mońki, ul. Szkolna 22.

 

3. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Moniecki.

 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

   

  § 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Mońkach prowadzi kształcenie w systemie zaocznym – 3 lata, na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum, w zawodzie: rolnik.

   

  ROZDZIAŁ II

  CELE I ZADANIA SZKOŁY

   

  § 3. 1. Celem szkoły, poza celami określonymi w ustawie o systemie oświaty, jest:

   

  1) umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i zdobycie zawodu;

   

  2) rozwijanie u słuchaczy samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innycH.

  2. Zadaniem szkoły jest:

  1) sprzyjanie rozwojowi osobowości i szczególnych uzdolnień słuchaczy;

  2) ułatwianie społecznej integracji słuchaczy w szkole i środowisku;

   

  3) przygotowanie słuchaczy do współzawodnictwa na rynku pracy.

    

   § 4. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “opiekunem”.

    

   2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by opiekun prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.

     

    ROZDZIAŁ III

    ORGANY SZKOŁY

     

    § 5. Organami szkoły są:

     

    1) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ;

     

    2) Rada Pedagogiczna;

     

    3) Rada Słuchaczy.

      

     § 6. 1. Szkołą kieruje Dyrektor ZSOiZ, powołany przez organ prowadzący szkołę.

      

     2. Zadania i kompetencje Dyrektora określa Statut ZSOiZ w Mońkach.

       

      § 7. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut ZSOiZ w Mońkach.

       

      § 8. 1. W szkole działa Rada Słuchaczy, będąca jej organem społecznym.

       

      2. Radę Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły.

        

       § 9. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiazywania sporów między nimi określa Statut ZSOiZ w Mońkach.

        

       ROZDZIAŁ IV

       ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SZKOŁY

        

       § 10. 1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.

        

       2. Informacje, które powinny być zawarte w arkuszu organizacyjnym – określają odrębne przepisy.

         

        § 11. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z 20 – 35 słuchaczy, którzy w semestralnym kursie nauki uczą się przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.

         

        2. Liczba słuchaczy w oddziale zasadniczej szkoły zawodowej może liczyć mniej niż 20 słuchaczy za zgodą organu prowadzącego.

          

         § 12. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

          

         § 13. 1. Nauczyciele korzystają w swojej pracy z podstawy programowej, programów nauczania zatwierdzonych przez MENiS oraz programów autorskich.

          

         2. Wybrane przez nauczycieli programy stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

          

         3. Dyrektor szkoły dla każdego oddziału opracowuje szkolny plan nauczania na poszczególny cykl edukacyjny.

           

          § 14. 1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowią realizację poddstawy programowej kształcenia ogólnego.

           

          2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowią realizację podstaw programowych kształcenia w zawodzie.

            

           § 15. Podstawową formą pracy szkoły są konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywające się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni.

            

           § 16. Organizację praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy.

            

           § 17. 1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz wydawania świadectw szkolnych określają odrębne przepisy oraz wewnątrzszkolny system oceniania będący załącznikiem do niniejszego statutu.

            

           2. Zasady organizacji biblioteki szkolnej i współpracy biblioteki szkolnej ze słuchaczami, nauczycielami i rodzicami i innymi bibliotekami określa Statut ZSOiZ w Mońkach.

             

            ROZDZIAŁ V

            NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

             

             

             

            § 18. 1. W szkole zatrudnia się:

             

            1) pracowników pedagogicznych i innych specjalistów.

             

            2. Inne stanowiska w szkole tworzy się na podstawie odrębnych przepisów.

             

            3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków nauczycieli określają inne przepisy.

              

             ROZDZIAŁ VI

             SŁUCHACZE SZKOŁY

              

             § 19. Do zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowane są osoby po szkole podstawowej i gimnazjum mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są so szkoły.

              

             § 20. Prawa i obowiązki słuchaczy określa Statut ZSOiZ w Mońkach.

             ROZDZIAŁ VII

             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

              

             § 21. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

              

             2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.

               

              § 22. Postanowienia Statutu szkoły i zarządzeń wewnętrznych nie mogą pozostawać w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.

              Metryka strony

              Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

              Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

              Wprowadzający: Anna Jóźwicka

              Data wprowadzenia: 2004-08-13

              Modyfikujący: Anna Jóźwicka

              Data modyfikacji: 2004-08-13

              Opublikował: Anna Jóźwicka

              Data publikacji: 2004-08-13