UCHWAŁA Nr XXXVII/181/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 188, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zawiadamia się o zamiarze likwidacji z dniem 31 lipca 2006 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul.Tysiąclecia 15b.

§ 2. Uzasadnienie likwidacji zawarto w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do uchwały
Nr XXXVII/181/06
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 17 stycznia 2006 r.

 

Uzasadnienie

W związku z oddaniem do użytku nowej pływalni oraz utworzeniem na jej bazie jednostki organizacyjnej powołanej do realizacji powiatowych zadań z zakresu kultury fizycznej, należy dostosować dotychczasową ofertę powiatu w zakresie zadań pozaszkolnych do zapotrzebowania mieszkańców i możliwości finansowych budżetu powiatu.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach jest placówką oświatowo-wychowawczą realizującą zadania pozaszkolne. Funkcjonuje realizując minimalny wymiar zajęć – 54 godziny tygodniowo z zatrudnieniem trzech pracowników dydaktycznych – dyrektora i dwóch nauczycieli. Zajęciami są objęci uczniowie z miasta Mońki. Taki wymiar pracy wystarcza na pokrycie zapotrzebowania wśród uczniów na zajęcia sportowe oferowane dotychczas.

Celem działalności powiatu jest przygotowanie i realizacja oferty zajęć dla uczniów z całego powiatu.

Oddana do użytku, nowoczesna pływalnia w Mońkach będzie funkcjonowała przez około 80 godzin w tygodniu i dysponowała możliwością przyjęcia jednocześnie około 60 uczniów na zajęcia w formach zorganizowanych. Jako instytucja powiatowa będzie realizowała szeroko pojęte zadania z zakresu ustawy o kulturze fizycznej, w tym naukę oraz doskonalenie pływania cieszącego się wśród uczniów wszystkich szkół w powiecie dużym zainteresowaniem.

Biorąc pod uwagę fakt, iż pływalnia zaspokoi w całości potrzeby w zakresie sportowych zajęć pozaszkolnych, a zainteresowanie dotychczasową ofertą MOS ogranicza się do bardzo wąskiego grona odbiorców, staje się niezasadne prowadzenie dwóch jednostek powiatowych o pokrywającym się profilu działalności.

Subwencja oświatowa uwzględnia ogólnie powiatowe zadania pozaszkolne. Środki przewidziane na realizację zadań pozaszkolnych są niewystarczające. Nie pokrywają potrzeb nawet w zakresie prowadzenia poradni psychologiczno – pedagogicznych. W związku z tym pozostałe placówki, w tym międzyszkolny ośrodek sportowy muszą być finansowane z dochodów własnych powiatu.

Względy ekonomiczne wskazują zatem również na konieczność wspierania działań przynoszących lepsze efekty przy zapewnieniu bezpieczeństwa i zwiększeniu dostępności do zajęć sportowych.

Pływalnia w swojej strukturze i organizacji pracy jest instytucją bardziej odpowiadającą na zapotrzebowanie społeczności, w tym głównie dzieci i młodzieży szkół powiatu monieckiego na zajęcia pozaszkolne.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-02-28