UCHWAŁA NR XXXIX/187/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 30  marca 2006r.

 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2006 roku.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 , zm.: z 2002r. -  Nr 23 poz. 220,  Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162  poz. 1568 oraz z 2004r.: Nr 102, poz. 1055), art. 35a  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t. j. Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776,  Nr 160 poz. 1082;  z 1998r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz.1118 i poz. 1126;  z 1999r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280; z 2000r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249; z 2001r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792 i poz. 1800;   z 2002r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679  i poz. 1683, Nr 241 poz. 2074; z 2003r Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262; z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz. 2407 i z 2005r. Nr 44 poz. 422, Nr 132 poz 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 164 poz. 1366 i Nr 167 poz. 1398).oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym  (Dz. U. Nr 88 poz. 808)  uchwala się, co następuje:

 

        § 1

Określa się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości  środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na ich realizację  w 2006 roku.

 

§ 2

Środki finansowe, o których mowa w § 1 wynikające z podziału kwoty  552.861 złotych, przekazanej  Powiatowi w Mońkach przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym na:

 

1)       zadania  z zakresu  zatrudnienia  i  rehabilitacji  zawodowej  osób niepełnosprawnych -  kwotę  85.000  złotych, z czego:

a)      zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11) – kwota 20.000 złotych;,

b)      udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej (art. 12) – kwota 30.000 złotych;

c)       zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem

        tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb   wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb  (art. 26) – kwota 16.000 złotych,

d)      dofinansowanie  kosztów  szkolenia  i  przekwalifikowania zawodowego  osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40) – kwota 15.000 złotych,

e)      dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art. 26d)  – kwota  4.000 złotych.

 

2)       zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – kwotę 467.861 złotych, w tym na:

                        a)     finansowanie   kosztów   działania   warsztatów   terapii zajęciowej – kwota 268.280 złotych;

                        b)     dofinansowania  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - kwota 45.000 złotych,

c)        dofinansowanie  likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – kwota 43.000 złotych,

d)       dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – kwota 21.400 złotych,

e)       dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  przyznawane na podstawie odrębnych przepisów – kwota 90.181 złotych,

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-04-27

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-04-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-04-27