UCHWAŁA  Nr XXXIV/164/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

 

            Na podstawie art. 34 a ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i z 2005r.Nr 14, poz. 114,  Nr 64, poz. 565 i Nr 169, poz. 1420) uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Umarza się w całości należność z tytułu pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

2. Należność, o której mowa w ust. 1, dotyczy kwoty pożyczki w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy) przekazanej na rachunek Zakładu w dniu 30 lipca 2003 roku na mocy Umowy pożyczki, zawartej w dniu 17 lipca 2003 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Mońkach a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mońkach oraz odsetek za zwłokę w zapłacie naliczonych do dnia 30 września 2005 r. w wysokości  8.362,15 zł.

§ 2. Uzasadnienie umorzenia należności zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Jan Borowski                              

 

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/164/05
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 listopada 2005r.

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr VIII/36/03 z dnia 17 lipca 2003r. Rada Powiatu w Mońkach upoważniła Zarząd Powiatu do udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach pożyczki zwrotnej w kwocie 100.000 zł, której spłata miała być zabezpieczona przeniesieniem własności rzeczy ruchomych będących własnością SP ZOZ w Mońkach o łącznej wartości 193.705,13 zł.

Zarząd Powiatu, działając zgodnie z otrzymanym upoważnieniem, w dniu 17 lipca 2003r. zawarł Umowę pożyczki, wraz z umową przeniesienia własności rzeczy ruchomych o wartości 193.705,13 zł w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki i przekazał na rachunek bankowy pożyczkobiorcy kwotę 100.000 zł.

Zgodnie z Umową pożyczki pożyczkobiorca zobowiązał się do dokonania zwrotu pełnej kwoty pożyczki do dnia 31.07.2005r. w 12 ratach: pierwsza rata 8.700 zł i jedenaście rat po 8.300 zł.

W związku z niedokonaniem wpłaty żadnej raty pożyczki oraz zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy pożyczki, naliczono ustawowe odsetki za zwłokę w zapłacie. Łączna kwota odsetek wg stanu na dzień 30.09.2005r. wynosi 8.362,15 zł.

W dniu 30.09.2005r. wpłynął wniosek dyrektora SP ZOZ w Mońkach z prośbą o umorzenie pożyczki w związku z brakiem środków finansowych na spłatę pożyczki. Trudna sytuacja finansowa SP ZOZ w Mońkach spowodowana jest niższymi kontraktami medycznymi i niepłaceniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia za „nadlimity” tj. przyjęcie większej liczby pacjentów niż określił to NFZ.

Na posiedzeniu w dniu 7 października 2005r. Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie w/w wniosek, przychylił się do zawartej w nim prośby o umorzenie pożyczki i postanowił skierować do Rady Powiatu stosowny projekt uchwały w tej sprawie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-02-28