UCHWAŁA NR XXXII/157/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 22 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2005/2006 i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w roku akademickim 2005/2006.

      Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 “Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2005/2006” do uchwały Nr XXXI/151/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2005/2006 i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w roku akademickim 2005/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) tj. 504 zł. Dochody oblicza się w sposób i za okres wskazany w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U.
Nr 200, poz. 2051).;”

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stypendia przyznawane są w zależności od dochodu, począwszy od najniższego dochodu w górę, do momentu wyczerpania się środków przewidzianych we wniosku o dofinansowanie projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w powiecie monieckim w roku szkolnym 2005/2006.”

3) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób posiadać będzie taką samą wielkość dochodu pierwszeństwo mają osoby o najwyższej liczbie punktów uzyskanych według kryteriów:
1) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
a) stopień lekki – 10 pkt,
b) stopień umiarkowany – 20 pkt,
c) stopień znaczny – 30 pkt;
2) rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej – 10 pkt;
3) półsieroty – 20 pkt;
4) sieroty – 30 pkt;
5) pochodzenie z rodziny wielodzietnej:
a) od 3 do 4 dzieci – 10 pkt,
b) 5 i 6 dzieci – 20 pkt,
c) 7 i więcej dzieci – 30 pkt.”

§ 2. W załączniku Nr 2 “Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu monieckiego w roku akademickim 2005/2006” do uchwały Nr XXXI/151/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2005/2006 i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w roku akademickim 2005/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) tj. 504 zł. Dochody oblicza się w sposób i za okres wskazany w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U.
Nr 200, poz. 2051).;”

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stypendia przyznawane są w zależności od dochodu, począwszy od najniższego dochodu w górę, do momentu wyczerpania się środków przewidzianych we wniosku o dofinansowanie projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w powiecie monieckim - 2005/2006.”

3) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób posiadać będzie taką samą wielkość dochodu pierwszeństwo mają osoby o najwyższej liczbie punktów uzyskanych według kryteriów:
1) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
a) stopień lekki – 10 pkt,
b) stopień umiarkowany – 20 pkt,
c) stopień znaczny – 30 pkt;
2) rozpoczęcie naukina I roku studiów – 10 pkt;
3) półsieroty – 20 pkt;
4) sieroty – 30 pkt;
5) pochodzenie z rodziny wielodzietnej:
a) od 3 do 4 dzieci – 10 pkt,
b) 5 i 6 dzieci – 20 pkt,
c) 7 i więcej dzieci – 30 pkt.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-10-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-10-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-10-14