UCHWAŁA Nr XXVI/119/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 30 marca 2005 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, zm.: z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/109/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ponoszą rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z tym że opłata nie może być wyższa niż 50 % kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej.

2. Starosta lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach może częściowo lub całkowicie zwolnić od opłaty rodziców, osobę pełnoletnią lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka lub osoby pełnoletniej za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej na ich pisemny wniosek lub z urzędu.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Całkowite zwolnienie z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej obejmuje rodziców, osobę pełnoletnią lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka lub osoby pełnoletniej, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanej dalej „kryterium dochodowym.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, jak również opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, których dochód przekracza kryterium dochodowe mogą być częściowo zwolnieni z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2. Warunki częściowego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka lub osoby pełnoletniej, zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner


 

Załącznik do uchwały Nr XXVI/119/05

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 marca 2005 r.

 

Warunki częściowego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców,
a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka lub osoby pełnoletniej, z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

 

 

Dochód osoby zobowiązanej do opłat w stosunku do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość zwolnienia w stosunku
do kosztów utrzymania
w placówce, wyrażony w %

101-150

90- 75

151-200

75 -65

201-250

65 -55

251-300

55 -40

301-350

40 -20

351-400

20 -5

powyżej 400

0

 

                                                                                                                                                                                                  

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-04-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-04-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-04-11