UCHWAŁA NR XXVII/128/05
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 30 maja 2005 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych powiatu. 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 18a ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm.: Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 , Nr 96, poz. 874 , Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr  273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 14, poz. 114) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/105/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych powiatu wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu "10) opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych Szkolnym Schronisku Młodzieżowym";
2. W § 1 ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu "4) zakup wyposażenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego";
3. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu "4) opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym";
4. W § 2 ust. 3. dodaje się pkt 3 w brzmieniu "3) zakup wyposażenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena rystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-06-08

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-06-08

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-06-08