UCHWAŁA NR XV/72/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 28 kwiewtnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Mońkach.

 

    Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. oraz uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy na 2004 rok:

 

1) Komisji Rewizyjnej – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

 

2) Komisji Budżetu i Finansów – stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

 

3) Komisji Spraw Społecznych – stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

 

4) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Turystyki – stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

   

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Powiatu

   

  Irena Krystyna Berner

   

  Załącznik Nr 1 do uchwały XV/72/04

  Rady Powiatu w Mońkach

  z dnia 28 kwietnia 2004 r.

  PLAN PRACY

  Komisji Rewizyjnej na 2004 rok

   

  Lp.

   

  Tematyka

  Okres posiedzenia

  Kto przygotowuje materiały

  1.

   

  1. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na 2004 rok.

  I kwartał 2004 r.

  Przewodniczący Komisji

  2.

   

  1. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2003 rok.
  2. Opracowanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2003 rok.
  3. Opracowanie sprawozdania rocznego.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2004 rok.

   

  II kwartał 2004 r.

   

  Przewodniczący Komisji

  3.

   

  1. Kontrola wybranych jednostek organizacyjnych powiatu.

  III kwartał 2004 r.

  Przewodniczący Komisji

  4.

  1. Opracowanie sprawozdania rocznego.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2005 rok.

   

  IV kwartał 2004 r.

  Przewodniczący Komisji

  Ponadto Komisja będzie rozpatrywała ewentualne skargi na Starostę Monieckiego lub Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

   

  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/72/04

  Rady Powiatu w Mońkach

  z dnia 28 kwietnia 2004 r.

   

  PLAN PRACY

  Komisji Budżetu i Finansów na 2004 rok

   

  Lp.

   

  Tematyka

   

  Okres posiedzenia

  Kto przygotowuje materiały

  1.

   

  1. Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2004 rok (posiedzenie wspólne z Przewodniczącymi wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu).

   

  I kwartał 2004 r.

   

  Przewodniczący Komisji

  2.

  1. Ocena wykonania budżetu za rok 2003.
  2. Opracowanie sprawozdania rocznego w celu przedstawienia Radzie Powiatu.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2004 rok.

   

  II kwartał 2004 r.

   

  Przewodniczący Komisji

  3.

   

  1. Opiniowanie półrocznego wykonania budżetu.

  III kwartał 2004 r.

  Przewodniczący Komisji

  4.

   

   

   

  1. Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2005.
  •  

  • Analiza i ocena projektu budżetu pod kątem wystarczalności środków na wykonanie zadań powiatu,
  •  

  • Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie budżetu (wspólnie z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Stałych Rady).

      2.   Przyjęcie planu pracy Komisji na 2005 rok.

      3.  Opracowanie sprawozdania rocznego w celu      przedstawienia Radzie Powiatu.

   

  IV kwartał 2004 r.

   

  Przewodniczący Komisji

  Ponadto Komisja będzie opiniowała (w razie potrzeby):

   

  - projekty uchwał Rady w sprawach budżetowych.

   

   

   

  Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/72/04

  Rady Powiatu w Mońkach

  z dnia 28 kwietnia 2004 r.

   

  PLAN PRACY

  Komisji Spraw Społecznych na 2004 rok

   

  Lp.

   

  Tematyka

  Okres posiedzenia

  Kto przygotowuje materiały

  1.

  1. Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2004 rok.
  2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności PCPR w Mońkach za 2003 rok.

   

  I kwartał 2004 r.

   

  Przewodniczący Komisji

  2.

  1. Opracowanie sprawozdania rocznego w celu przedstawienia Radzie Powiatu.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2004 rok.
  3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Mońkach.
  4. Analiza sytuacji finansowej powiatu w celu określenia możliwości modernizacji i rozbudowy DPS w Mońkach.
  5. Sytuacja finansowa SP ZOZ w Mońkach – spotkanie z dyrektorem.

   

  II kwartał 2004 r.

   

  Przewodniczący Komisji

  3.

  1. Analiza możliwości utworzenia na terenie powiatu gimnazjum specjalnego.
  2. Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

   

  III kwartał 2004 r.

   

  Przewodniczący Komisji

  4.

   

   

   

  1. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli na terenie powiatu monieckiego – spotkanie z Komendantami Policji i Straży Pożarnej.
  2. Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2005.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2005 rok.
  4. Opracowanie sprawozdania rocznego w celu przedstawienia Radzie Powiatu.

  IV kwartał 2004 r.

   

  Przewodniczący Komisji

  Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania.

   

   

   

  Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/72/04

  Rady Powiatu w Mońkach

  z dnia 28 kwietnia 2004 r.

   

  PLAN PRACY

  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Turystyki na 2004 rok

   

  Lp.

   

  Tematyka

  Okres posiedzenia

  Kto przygotowuje materiały

  1.

  1. Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2004 rok.
  2. Zaopiniowanie “Programu Ochrony Środowiska Powiatu Monieckiego na lata 2004-2006” oraz “Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Monieckiego na lata 2004-2006”.

  I kwartał 2004 r.

   

  Przewodniczący Komisji

  2.

  1. Opracowanie sprawozdania rocznego w celu przedstawienia Radzie Powiatu.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2004 rok.
  3. Ocena stanu dróg powiatowych i zapoznanie się z planem prac na drogach na 2003 rok i lata następne.
  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu monieckiego.

   

  II kwartał 2004 r.

   

  Przewodniczący Komisji

  3.

  1. Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie monieckim w 2003 roku.
  2. Ocena sytuacji rolnictwa w powiecie monieckim – spotkanie z przedstawicielem Podlaskiej Izby Rolniczej.

   

  III kwartał 2004 r.

   

  Przewodniczący Komisji

  4.

   

   

   

  1. Określenie kierunków rozwoju turystyki w powiecie monieckim po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
  2. Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2005.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2005 rok.
  4. Opracowanie sprawozdania rocznego w celu przedstawienia Radzie Powiatu.

   

  IV kwartał 2004 r.

   

  Przewodniczący Komisji

  Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania.

  Metryka strony

  Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

  Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

  Wprowadzający: Anna Jóźwicka

  Data wprowadzenia: 2004-05-05

  Modyfikujący: Anna Jóźwicka

  Data modyfikacji: 2004-05-05

  Opublikował: Anna Jóźwicka

  Data publikacji: 2004-05-06