UCHWAŁA NR XV/71/04

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie opinii o znaczeniu realizacji projektu wniosku dotyczącego dofinansowania
ze środków PFRON zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami”.

     Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), w związku z § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. oraz uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r., oraz art. 35a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, zm.: Nr 160 poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię do wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu pod nazwą “Program wyrównywania różnic między regionami”.

 

§ 2. Opinia Rady Powiatu w Mońkach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do uchwały Nr XV/71/04

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

 

Opinia do wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON zakupu samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu pod nazwą “PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI”.

 

     Rada Powiatu w Mońkach opiniując pozytywnie przedmiotowy wniosek pragnie podkreślić, że jest on zgodny z powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych “Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych w powiecie monieckim w latach 2004- 2006”.

    Zakup samochodu na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu monieckiego rozwiąże problem dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu do nowoutworzonej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. W perspektywie jest również otwarcie szkoły gimnazjalnej dla dzieci dysfunkcyjnych z terenu powiatu.

    Zakup przedmiotowego samochodu ułatwi również wyjazdy osób defektywnych na różnego rodzaju imprezy kulturalne i integracyjne, co umożliwi im pełne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnych i kontakt ze środowiskiem ludzi zdrowych.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-05-06