UCHWAŁA Nr XVIII/76/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 21 lipca 2004 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

        Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055/ oraz na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, zm.: z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz, 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492/ uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Powiat Moniecki własności nieruchomości zabudowanej położonej na terenie m. Mońki przy Al. Niepodległości 3 oznaczonej jako działka Nr 1028 o powierzchni 0,1499, ha stanowiącej własność Skarbu Państwa posiadającej urządzoną Kw. 4323, z przeznaczeniem na cele publiczne – budowę i utrzymanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-08-13

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-08-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-08-13