UCHWAŁA NR XL/191/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2005 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-04-27

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-04-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-04-27