UCHWAŁA  Nr XLI/195/06              

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 12 czerwca 2006r.

 

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze obejmuje dochody i wydatki w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej oraz przychody i rozchody budżetu;

2. Informacja składa się z trzech części:

        a) zestawienia dochodów, które obejmuje:

- plan po zmianach,

- wykonanie według stanu na 30 czerwca,

- procent wykonania planu.

        b) zestawienia wydatków, które obejmuje:

- plan po zmianach,

- wykonanie według stanu na 30 czerwca,

- procent wykonania planu.

       c)  części opisowej.

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach będącego jednostką organizacyjną powiatu, obejmuje: 

1)  przychody i koszty jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym;

2)  należności, z podziałem jak w pkt 1, w tym wymagalne.

3) zobowiązania, z podziałem jak w pkt 1, w tym wymagalne oraz zobowiązania z tytułu zociągniętych kredytów i pożyczek, w tym wymagalne.

 4) wynik (zysk/strata) część opisowa.

2. Informacja wymieniona w ust. 1 pkt 1 obejmuje:

1)      plan po zmianach,

2)      wykonanie na dzień 30 czerwca,

3)      procent wykonania planu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/42/99 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-07-06

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-07-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-07-06