Załącznik do uchwały Nr XLII/210/06

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Statut

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mońkach

§ 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach zwany dalej “Inspektoratem” jest organem administracji rządowej funkcjonującym w zespolonej administracji Powiatu Monieckiego pod zwierzchnictwem Starosty Monieckiego, działającym na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.);

10) innych ustaw szczegółowych;

11) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Inspektorat jest jednostką budżetową Powiatu Monieckiego w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

2. Nazwa jednostki organizacyjnej brzmi: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach.

3. Siedzibą Inspektoratu są Mońki ul. Wyzwolenia 24.

§ 3. Inspektorat zapewnia wykonywanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach zadań rządowych administracji publicznej z zakresu nadzoru budowlanego polegających na:

1) kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;

2) sprawowaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych oraz orzecznictwa administracyjnego;

3) badaniu przyczyn powstania katastrof budowlanych;

4) współpracy z organami kontroli państwowej;

5) przestrzeganiu innych zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym stosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4. Strukturę organizacyjną Inspektoratu określa jego “Regulamin Organizacyjny” zatwierdzony Zarządzeniem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

§ 5. Inspektoratem kieruje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, zwany dalej “Powiatowym Inspektorem”.

§ 6. Powiatowy Inspektor reprezentuje Inspektorat na zewnątrz, a ponadto:

1) organizuje pracę Inspektoratu i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników oraz nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem i środkami finansowymi;

2) kieruje bieżącymi sprawami Inspektoratu;

3) wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

§ 7. Działalność Inspektoratu jest finansowana dotacją celową przekazywana z budżetu państwa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 8. Zwierzchnictwo nad Powiatowym Inspektorem sprawuje Starosta Moniecki.

§ 9. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-08-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-08-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-08-31