UCHWAŁA NR XXXVIII/182/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 24 marca 2006r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Mońkach do kwoty 1.783.289,36 zł.

2. Okres realizacji i finansowania inwestycji określonej w ust. 1 ustala się na lata 2006-2007.

3. Środki finansowe na poszczególne lata budżetowe będą określone odrębnymi uchwałami.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)       zawarcia umowy na roboty budowlane związane z realizacją inwestycji, o której mowa w § 1 z Wykonawcą wyłonionym w trybie zamówienia publicznego - negocjacje bez ogłoszenia zgodnie z art. 61-65 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.),

2)       zawarcia umowy z Wykonawcą na pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji wymienionej w § 1, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy wymienionej w pkt 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-04-27

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-04-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-04-27