Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
19-110 Goniądz, Plac 11 Listopada 37
tel./fax 85 738 00 23
www.mowgoniadz.pl  
e-mail: sekretariat@mowgoniadz.pl


Dyrektor: Sławomir Antoni MoczydłowskiI. PODSTAWOWE INFORMACJE O PLACÓWCE

 

Organem prowadzącym jest Powiat Moniecki.
Centrum jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu powiatu.
Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi roczny plan finansowy, opracowany przez dyrektora na podstawie informacji przekazywanych przez Zarząd Powiatu, w wielkościach i szczegółowości uchwalonej na dany rok budżetowy przez Radę Powiatu. Plan finansowy jest określany odrębnie dla MOW, MOS i poszczególnych szkół wchodzących w ich skład tj. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, na podstawie przepisów szczegółowych.
Nadzór pedagogiczny nad działalnością dydaktyczno-wychowawczą w placówce sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

 

W skład Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu wchodzą:
W skład którego wchodzą:
1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy "Promyk" w Goniądzu im. Unii Europejskiej w ramach, którego funkcjonuje:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna;
b) Gimnazjum Specjalne;
c) Technikum Specjalne;
2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Goniądzu w ramach, którego funkcjonuje:
a) Liceum Ogólnokształcące Specjalne;

3) "Mieszkanie usamodzielnienia" dla wychowanek, które przygotowują się do opuszczenia placówki, wychowanek w ciąży i wymagających szczególnej opieki, zwane dalej Mieszkaniem;

4) w okresie wakacji, przy Centrum działa Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 "Nad Biebrzą".

 

Dyrektor Centrum pełni funkcję dyrektora MOW i MOS oraz szkół wchodzących w ich skład, a także funkcję kierownika Schroniska.


W Centrum zatrudnieni są: pracownicy pedagogiczni (wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci), pracownicy socjalni i inni specjaliści do pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, opiekunowie nocni, pracownicy administracji i obsługi.

 

II.  STATUS PRAWNY

Centrum  działa w oparciu o następujące akty prawne:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178);
3) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631);
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466);
6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489);
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w s prawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.);
9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.);
10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17);
11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.);
12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.);
13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.);
14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487);
15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w s prawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072);
16) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133);
17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324);
18) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 107, poz. 894);
19) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 40 z późn. zm.);
20) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr 296, poz. 1755).

21) statutu Centrum.

  

III.  CELE I ZADANIA CENTRUM

Centrum jest placówką resocjalizacyjno – socjoterapeutyczną dla dziewcząt obejmującą:
1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji;
2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniami i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, socjoterapii oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.
Zadaniem Centrum jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanek do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Realizując powyższe zadania Centrum kieruje się obowiązującym prawem, zarządzeniami organów nadzorujących pracę placówki, dobrem wychowanki, troską o jej zdrowie i zasadę poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanek do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Realizując powyższe zadania Ośrodek kieruje się obowiązującym prawem, zarządzeniami organów nadzorujących pracę Ośrodka, dobrem wychowanki, troską o jej zdrowie i zasadę poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
Powyższe zadania realizowane są przez:
1) organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych oraz profilaktyczno-wychowawczych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym;
2) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
3) diagnozowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego i zaburzeń zachowania;
4) niwelowanie braków dydaktycznych, poszerzanie wiedzy i umiejętności szkolnych umożliwiających ukończenie szkoły na poszczególnych etapach edukacyjnych: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum;
5) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanek;
6) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zachowań ryzykownych.

 
IV. ORGANY

Organami Ośrodka są:
- Dyrektor
- Rada Pedagogiczna wspólna dla MOW, MOS i szkół funkcjonujących w tych placówkach. 
 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizayjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2007-05-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-05-17

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2017-03-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-05-17