Archiwa, ewidencje i rejestry

Dane i informacje udostępniane są z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawych, wg zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach są udostępniane w budynku Starostwa w Mońkach przez pracownika prowadzącego dany rejestr/ewidencję w godzinach urzędowania. 
  

W Starostwie Powiatowym w Mońkach prowadzone są, w szczególności, następujące archiwa, ewidencje i rejestry:

Archiwum Zakładowe

Obecnie istniejące Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Mońkach dysponuje aktami /i dokumentacją byłego Urzędu Rejonowego w Mońkach/ dotyczącą Wydziałów:

 • Organizacyjnego i Spraw Społecznych,
 • Budżetowo-Finansowego,
 • Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji,
 • Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydziału Dróg

Szczegółowe zasady funkcjonowania archiwum określa “Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad i trybu postępowania z dokumentami w urzędach terenowych organów rządowej administracji ogólnej”. Dokumentację aktową udostępnia pracownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach. Udostępnianie dokumentacji odbywa się w pomieszczeniach biurowych archiwum zakładowego pod nadzorem pracownika prowadzącego sprawy archiwalne.

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych:

 • rejestr uchwał Rady Powiatu,
 • rejestr uchwał Zarządu Powiatu,
 • rejestr wniosków i opinii komisji Rady Powiatu,
 • rejestr interpelacji i wniosków radnych,
 • rejestr aktów wewnętrznych (zarządzeń Starosty Monieckiego),
 • rejestr porozumień zawieranych przez Zarząd Powiatu w sprawach przejęcia lub powierzenia zadań,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • ewidencja stowarzyszeń działających na terenie powiatu,
 • ewidencja fundacji działających na terenie powiatu,
 • ewidencja uczniowskich klubów sportowych,
 • ewidencja klubów sportowych działąjących w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działaności gospodarczej
 • ewidencja klubów sportowych, związków, stowarzyszeń kultury fizycznej,
 • rejestr szkół i placówek niepublicznych,
 • rejestr korespondencji,
 • ewidencja osobowa pracowników Starostwa,
 • ewidencja osobowa pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych (kierowników, dyrektorów),
 • rejestr kontroli /książka kontroli/, 

--------------------------------------------

Referat Komunikacji

 • rejestr wydanych dowodów rejestracyjnych (elektronicznie),
 • rejestr wydanych pozwoleń i tablic tymczasowych (elektronicznie),
 • rejestr wydanych nalepek kontrolnych (elektronicznie),
 • rejestr wydanych znaków legalizacyjnych (elektronicznie),
 • rejestr skasowanych tablic rejestracyjnych (pisemnie),
 • rejestr zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych (elektronicznie),
 • rejestr wydanych kart pojazdu (elektronicznie),
 • rejestr wydanych uprawnień (elektronicznie),
 • rejestr wydanych praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy (elektronicznie i pisemnie),
 • rejestr zatrzymanych praw jazdy (elektronicznie i pisemnie),
 • rejestr wydanych licencji (pisemnie),
 • rejestr wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (pisemnie).
 • rejestr wydawanych kart parkingowych (pisemnie)
 • rejestr wydawanych licencji na krajowy transport drogowy rzeczy i osób (pisemnie)
 • rejestr wydawanych licencji na regularny przewóz osób na terenie powiatu (pisemnie)
 • Centralna Ewidencja Kierowców (elektronicznie),
 • Centralna Ewidencja Pojazdów (elektronicznie),
 • ewidencja diagnostów,
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

Ponadto w Starostwie przechowywane są akta kierowców i pojazdów.

Dane z ewidencji kierowców i pojazdów udostępniane są podmiotom określonym w art. 80c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

---------------------------------------

Rejestry przechowywane w kancelarii ds. informacji niejawnych:

dziennik ewidencji,
rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,

rejestr wydanych przedmiotów.

Rejestry prowadzone w kancelarii są udostępniane wyłącznie w sposób i na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

 • ewidencja gruntów i budynków,
 • ewidencja majątku Skarbu Państwa pozostającego w gestii starosty,
 • ewidencja majątku powiatu,
 • ewidencja cen i wartości nieruchomości,
 • rejestr szczegółowy osnów geodezyjnych,
 • rejestr posiadaczy zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom,

Zasób Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - informacje zasobu użytkowego wydawane na pisemny wniosek osobom zainteresowanym; informacje zasobu bazowego wydawane wykonawcom na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych.

Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji:

 • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę,
 • rejestr zgłoszeń,
 • rejestr zgłoszeń budów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • rejestr pozwoleń wodnoprawnych,
 • rejestr wydanych kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 • rejestr sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb,

 

Wydział Budżetowo-Finansowy:

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów (zgodnie z ustawą o rachunkowości – Dz. U. Nr 121, poz.591 z późn. zm. oraz Zakładowym Planem Kont) mają charakter wewnętrzny i nie jest udostępniany interesantom.

Wydział Dróg:

 • ewidencja dróg kołowych,
 • ewidencja obiektów inżynierskich (mostów, przepustów),
 • rejestr wydanych decyzji o zajęcie pasa drogowego,
 • rejestr zezwoleń na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 • rejestr zezwoleń na budowę zjazdów.

 

Ewidencje, rejestry i archiwa prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku braku konkretnej podstawy prawnej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, wykazy prowadzone są jako wewnętrzna dokumentacja Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2003-09-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-09-29

Data modyfikacji: 2011-06-24

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-09-29