Współpraca zagraniczna

 

 

REJON WILEŃSKI

 

28 września 2002 r. Starosta Moniecki podpisał porozumienie o nawiązaniu współpracy pomiędzy Powiatem Monieckim (Polska) a Rejonem Wileńskim – Gminą Mickuny  (Litwa).

W ramach zawartego porozumienia strony postanowiły ustanowić i rozwijać współpracę obejmująca następujące dziedziny:

- kultura i sztuka,

- sport i turystyka,

- nauka i oświata,

- gospodarka,

- ochrona środowiska,

- pomoc charytatywna,

- wymiana dzieci i młodzieży.

 

Od 2002 r. powiat realizuje projekty wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży. Zrealizowano m. in. 2 wyjazdy młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach do Mickun na Litwie oraz 3 przyjazdy uczniów z Mickuńskiej Szkoły Średniej do Moniek w Polsce. Założeniem ww. projektów, które otrzymywały dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, jest:

·      budowanie trwałego związku pomiędzy Polską a Litwą poprzez nawiązanie do wspólnej historii, tradycji i kultury,

·      ukształtowanie postaw szacunku i tolerancji niezbędnej młodzieży w zjednoczonej Europie,

·      zniesienie barier, stereotypów, różnych uprzedzeń i przesądów,

·      oraz podtrzymanie kontaktów młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach i Mickuńskiej Szkoły Średniej, które zostały nawiązane podczas pobytu młodych ludzi z Mickun w Mońkach w październiku 2002 roku i czerwcu 2004 roku (członkowie zespołu tanecznego „Malwy” z Mickuńskiej Szkoły Średniej zaprezentowali u nas piękną lekcję patriotyzmu i przywiązania do kraju swoich rodziców – Polski, a drużyna chłopców wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej rozegranym w Mońkach) oraz rewizyta uczniów z ww. Zespołu Szkół, w tym Zespołu Pieśni i Tańca „Biebrza” w Mickunach w czerwcu 2003 i 2005 roku.

 

Głównym celem realizowanych projektów jest nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy młodzieżą szkolną z Mickun na Litwie i z Moniek z Polski. Poznanie kultury, obyczajów, problemów i perspektyw rozwoju młodych ludzi oraz uczenie się otwartości i tolerancji, kształtowanie właściwych postaw i relacji młodych Europejczyków przy poszanowaniu narodowej tożsamości państwa litewskiego i polskiego.

 

Ponadto, w ramach podpisanego porozumienia, co roku odbywają się spotkania przedstawicieli Powiatu Monieckiego z przedstawicielami Rejonu Wileńskiego i Gminy Mickuny (w Mońkach i Mickunach), podczas których omawiana jest dotychczasowa współpraca i plany na przyszłość.

 

 

 

           REJON GRODZIEŃSKI

 

 

          Rada Powiatu w Mońkach podjęła w dniu 11 maja 2007 r. uchwałę w sprawie współpracy Powiatu Monieckiego z Powiatem Zambrowskim, Powiatem Białostockim (Polska) oraz Rejonem Grodzieńskim (Białoruś).

Współpraca pomiędzy ww. j.s.t. obejmować będzie następujące dziedziny:

1)      współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych,

2)      poprawę infrastruktury,

3)      kulturę i sztukę,

4)      sport i turystykę,

5)      naukę i oświatę,

6)      gospodarkę,

7)      ochronę środowiska,

8)      pomoc charytatywną,

9)      wymianę dzieci i młodzieży.

 

W związku z powyższym 14 maja 2007 r. została zawarta umowa partnerstwa pomiędzy Powiatem Monieckim a Rejonem Grodzieńskim. Przedmiotem niniejszej umowy jest umocnienie więzi i zwiększenie możliwości rozwoju współpracy społeczności, w tym ruchu turystycznego, pomiędzy regionami przygranicznymi Polski i Białorusi.

W szczególności umowa dotyczy współpracy w przygotowaniu i realizacji Projektu „Dokumentacja techniczna drogi „Biebrzańska Via Turistica” w ramach Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBS, Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006.

 

W dniu 2 sierpnia 2011 roku zostało podpisanie Porozumienie o współpracy Powiatu Monieckiego z Samorządem Rejonu Grodzieńskiego (Białoruś). Współpraca Powiatu Monieckiego i Rejonu Grodzieńskiego ma na celu współdziałanie przy opracowaniu i realizacji projektu w ramach „Programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013”, wymianę doświadczeń i współdziałanie obu samorządów.
Powiat Moniecki i Rejon Grodzieński przede wszystkim będą dążyć do rozwijania właściwej i szeroko rozumianej wymiany gospodarczej, będą popierać nawiązywanie współpracy między przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na ich terenie.
Powiat Moniecki i Rejon Grodzieński deklarują swoje szczególne zainteresowanie współpracą i przygotowywaniem wspólnych projektów służących rozwojowi w dziedzinach:
1. poprawy infrastruktury,
2. kultury i sztuki,
3. sportu i turystyki,
4. nauki i oświaty,
5. gospodarki,
6. ochrony środowiska,
7. pomocy charytatywnej,
8. wymiany dzieci i młodzieży.
Powiat Moniecki i Rejon Grodzieński deklarują współpracę, zgodnie z obowiązującym prawem, w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych na swoich terytoriach, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013, w tym remontu i modernizacji dróg o atrakcyjnej lokalizacji turystycznej po stronie polskiej i białoruskiej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2006-05-02

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-05-02

Data modyfikacji: 2011-09-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-05-02