Starostwo Powiatowe w Mońkach

 

Starostwo powiatowe jest jednostką organizacyjną powiatowej administracji zespolonej, jest urzędem zapewniającym marytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjno-biorową obsługę Zarządu i Rady Powiatu wykonujących zadania powiatu wynikające z ustaw, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat oraz świadczy pomoc Staroście w zakresie realizacji należacych do niego zadań. Wykonując ww. zadania starostwo wspólpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi powiatu.

 

Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny, uchwalany przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

 

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa. Kieruje starostwem, określa zadania sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, powoływanych przez radę powiatu na wniosek starosty.

Starosta może ustanawiać pełnomocników do wykonywania zadań ze swego zakresu działania.

Status prawny pracowników starostwa określa ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych.

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Starosta jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych. W wykonywaniu tej funkcji starosta wydaje indywidualne decyzje z zakresu administracji publicznej należące do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu. Do wydawania decyzji w swoim imieniu starosta może upoważnić Wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Od decyzji wydawanych przez starostę i zarząd powiatu służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej. 

Starostwo Powiatowe w Mońkach posiada uchwalony przez Radę Powiatu
Regulamin Organizacyjny oraz nadany przez Radę Powiatu Statut.

 

Godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Mońkach:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Starosta, Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorek każdego tygodnia w godzinach od 8.00 do 16.00.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-09-04

Data modyfikacji: 2012-10-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-09-04