Konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu monieckiego

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Monieckiego na lata 2024 - 2034”

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr 303/546/23 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 29 listopada 2023 r. 

Przedmiot konsultacji: projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Monieckiego na lata 2024 - 2034”.

Podmiot udzielający konsultacji: Zarząd Powiatu w Mońkach.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 07.12.2023 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki od godziny 16:30 do 18:30, sala konferencyjna II piętro.

Przeprowadzona akcja informacyjna: informacja o przeprowadzaniu konsultacji w dniu 29 listopada 2023 r. zamieszczona została na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach (www.monki.pl), BIP-ie (https://bip-stmonki.wrotapodlasia.pl/) oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a.

Działania podjęte w procesie konsultacji, w tym zastosowane formy, metody i narzędzia konsultacyjne: konsultacje zostały przeprowadzone w formie wysłuchania publicznego, w którym mogli wziąć udział i wypowiedzieć się na temat strategii wszyscy mieszkańcy powiatu.

Zebrane opinie i uwagi mieszkańców: w konsultacjach wzięło udział 4 osoby.

Do projektu Strategii wniesiono uwagi dotyczące bardziej precyzyjnych zapisów do dokumentu, rekomendacji przekształcenia nazw projektów, modyfikacji zamieszczonych fotografii, dodania i uszczegółowienia zapisów i przeredagowania planowanych działań, modyfikacji stylistycznych  i korekt gramatycznych, ujednolicenia szaty graficznej dokumentu poprzez wstawienie nowych zdjęć.

Sposób ustosunkowania się do zebranych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem:

Podmiot opracowujący strategię uwzględnił propozycję w/w poprawek i naniósł je w obecnym projekcie strategii.

Podsumowanie: Strategia Rozwoju Powiatu Monieckiego na lata 2024 - 2034” stanowi istotny dokument planowania lokalnego. Wskazuje wizję, misję i cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań wyznaczone do realizacji w okresie jej obowiązywania. Dokument zawiera diagnozę społeczną, gospodarczą i przestrzenną powiatu monieckiego oraz wskazuje rozwój strategiczny Powiatu Monieckiego na kolejne lata.

Powiat Moniecki mając na uwadze art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz realizację art. 3 pkt 3 i art. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259) po konsultacjach uchwala ,,Strategię Rozwoju Powiatu Monieckiego na lata 2024 - 2034”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu monieckiego w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Monieckiego na lata 2024 - 2034”

Przedmiot konsultacji:
Zgodnie z Uchwałą Nr 303/546/23 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 29 listopada 2023 r.  Zarząd Powiatu w Mońkach informuje o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Monieckiego na lata 2024 - 2034”.

 

Termin: 07.12.2023 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki od godziny 16:30 do 18:30, sala konferencyjna II piętro.
 

Forma i tryb konsultacji: wysłuchanie publiczne.
 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki.

tel. 85 727 88 11

osoba do kontaktów: Aneta Szeszko

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Szeszko - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2023-11-15

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2024-01-05

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2023-11-15