Osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń

        Od dnia 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z póżn. zm.), mocą której następujące osoby:
· radni,
· członkowie zarządu powiatu,
· sekretarz powiatu,
· skarbnik powiatu,
· kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu,
· osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną,
· osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty


zostały zobowiązane do corocznego składania (w terminie do 30 kwietnia) oświadczenia o swoim stanie majątkowym (oświadczenie dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową) wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku poprzednim (PIT) i ewentualnie jego korektą (art. 25 c ustawy o samorządzie powiatowym).

Oświadczenie:
- radny składa - przewodniczącemu rady powiatu,
- starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie,
- wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty - staroście.

 

Pierwsze oświadczenie majątkowe:


- radny składa w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru.


Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.


- pozostali zobowiązani składają oświadczenia w terminie 30 dni od dnia wyboru, powołania na stanowisko lub zatrudnienia.


Do pierwszego oświadczenia majątkowego członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.


Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

 


Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (Część B oświadczenia) - (art. 25 d ust. 1 ww. ustawy).
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych i informacjach są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 25d ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym). 


Jeżeli ww. terminy złożenia oświadczeń nie zostały dotrzymane, odpowiednio, przewodniczący rady powiatu, starosta w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

 

Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu przez:


1) radnego - powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 383 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

 

2) członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osobę zarządzającą, i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu starosty - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia złożenia oświadczenia.


Jeżeli członek zarządu powiatu lub skarbnik powiatu nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, rada powiatu odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.


Jeżeli sekretarz powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.


Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybach określonych powyżej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

 

Klauzula informacyjna art. 13 i art. 14

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Błażej Buńkowski - Starosta Moniecki

Data wytworzenia: 2007-03-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-03-21

Data modyfikacji: 2022-04-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-03-21