1.Ogłoszenia

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowy jest możliwy pod numerem tel. Nr 888050176 lub e-mail rodo@monki.pl
  3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną włączone do jego akt osobowych lub dokumentacji pracowniczej. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata a następnie odesłane na adres zwrotny. Niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016
STAROSTY MONIECKIEGO
z dnia 06 czerwca 2016 r.

w sprawie przechowywania dokumentów aplikacyjnych.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2015r., poz. 1445 z późn.zm. ) w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z pózn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam następujące zasady przechowywania dokumentów złożonych przez kandydatów, w związku z prowadzonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze do Starostwa Powiatowego w Mońkach, zwanych dalej dokumentami aplikacyjnymi:
1) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną włączone do jego akt osobowych lub dokumentacji pracowniczej.
2) dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, będą przechowywane w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie odesłane na adres zwrotny,
3) niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie.

§ 2

Podania złożone przez osoby poszukujące pracy w celu zatrudnienia w Starostwie, przyjęcia na staż, zatrudnienia w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych, będą przechowywane w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych przez okres 12 miesięcy, po tym czasie będą komisyjnie niszczone. Dokumenty osób, które zostaną zatrudnione, zostaną włączone do akt osobowych lub dokumentacji pracowniczej.

§ 3

Zasady przechowywania i odsyłania dokumentów aplikacyjnych określone w niniejszym zarządzeniu mają także zastosowanie do dokumentów aplikacyjnych złożonych w naborach na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych, dla których Zarząd Powiatu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Monieckiego.

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Ogłoszenia o konkursach w jednostkach Powiatu Monieckiego

Ogłoszenia o naborze:

- Głównego Księgowego Związku Powiatowo-Gminnego "Mońki" w Mońkach, w wymiarze niepełnym 0,08 etatu na czas określony

- Głównego Księgowego Związku Powiatowo-Gminnego "Jaświły" w Mońkach, w wymiarze niepełnym 0,08 etatu na czas określony

- Głównego Księgowego Związku Powiatowo-Gminnego "Jasionówka" w Mońkach, w wymiarze niepełnym 0,08 etatu na czas określony

- Głównego Księgowego Związku Powiatowo-Gminnego "Goniądz" w Mońkach, w wymiarze niepełnym 0,08 etatu na czas określony

- Głównego Księgowego Związku Powiatów "Moniecko-Augustowskiego" w Mońkach, w wymiarze niepełnym 0,08 etatu na czas określony

- Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Mońkach o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie Starosty Monieckiego o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a w wymiarze pełnego etatu - Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie Starosty Monieckiego o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a w wymiarze 1/10 etatu, zadaniowy czas pracy - Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska:

- Dyrektora Biura Związku Powiatowo-Gminnego "Mońki" w Mońkach, w wymiarze niepełnym 0,08 etatu na czas określony

- Dyrektora Biura Związku Powiatowo-Gminnego "Jaświły" w Mońkach, w wymiarze niepełnym 0,08 etatu na czas określony

- Dyrektora Biura Związku Powiatowo-Gminnego "Jasionówka" w Mońkach, w wymiarze niepełnym 0,08 etatu na czas określony

- Dyrektora Biura Związku Powiatowo-Gminnego "Goniądz" w Mońkach, w wymiarze niepełnym 0,08 etatu na czas określony

- Dyrektora Biura Związku Powiatów "Moniecko-Augustowskiego" w Mońkach, w wymiarze niepełnym 0,08 etatu na czas określony

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie Starosty Monieckiego o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora/inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5a w wymiarze 3/4 etatu - Informacja o wynikach naboru

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2020-08-07

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-08-19

Data modyfikacji: 2024-05-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-08-19