Jednostki Organizacyjne Powiatu

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne. O utworzeniu, przekształceniu i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz ich wyposażeniu w majątek rozstrzyga rada powiatu w drodze uchwały. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
Zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek organizacyjnych powiatu jest starosta.
 
1. Dom Pomocy Społecznej w Mońkach
19-100 Mońki, ul. PCK 15, tel. 85 716 22 12

e-mail: dps@dpsmonki.pl
www.dpsmonki.pl
http://bip.dps.st.monki.wrotapodlasia.pl/

Dyrektor: Anna Rydzewska
 Statut Domu Pomocy Społecznej w Mońkach
 
2. Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach
Mociesze 4a, 19-124 Jaświły, tel./fax 85 716 88 93, 716 88 94

e-mail: kontakt@dpsmociesze.pl
www.dpsmociesze.monki.pl
http://bip.dpsmociesze.st.monki.wrotapodlasia.pl/

Dyrektor: Katarzyna Zamojtuk – Sak 
 Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Niepodległości 3, tel./fax 85 716 61 00

e-mail: pcpr_monki@wp.pl 
http://pcpr.monki.pl/ 
http://bip.pcpr.st.monki.wrotapodlasia.pl/  

Kierownik: Emilia Niedziołko
 Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
 

19-100 Mońki, Al. Niepodległości 9, tel. 85 727 81 30, fax 85 727 81 35
 
p.o. Dyrektora: Sebastian Wysocki
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SP ZOZ w Mońkach - lek. med. Łucja Chojnowska
 Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
 
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 15, tel./fax 85 716 27 38, 716 27 05;
 
Dyrektor: Krzysztof Falkowski
 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
 
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 15, tel./fax 85 716 25 44
Dyrektor: Ewa Bartnik
 
7. Pływalnia Powiatowa w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 15b, tel. 85 716 22 05

Dyrektor: Bogdan Kazimierz Sierba
Statut Pływalni Powiatowej w Mońkach
 

W skład którego wchodzą:
1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy "Promyk" w Goniądzu im. Unii Europejskiej w ramach, którego funkcjonuje:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna;
b) Technikum Specjalne;
2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Goniądzu w ramach, którego funkcjonuje:
a) Liceum Ogólnokształcące Specjalne;;
3) "Mieszkanie usamodzielnienia" dla wychowanek, które przygotowują się do opuszczenia placówki, wychowanek w ciąży i wymagających szczególnej opieki, zwane dalej Mieszkaniem;
4) w okresie wakacji, przy Centrum działa Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 "Nad Biebrzą".

19-110 Goniądz, Plac 11 Listopada 37
tel./fax 85 738 00 23
Dyrektor: Sławomir Antoni Moczydłowski
Statut Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
 
9. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 22, tel./fax 85 727 87 10
http://bip.pup.st.monki.wrotapodlasia.pl/
 
Dyrektor: Sebastian Kulikowski
Z-ca Dyrektora: Izabela Klisz
 
Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach
 
Starosta Moniecki jest zwierzchnikiem Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego (PINB) w zakresie spraw formalnych. W zakresie spraw merytorycznych zwierzchnictwo nad PINB sprawuje administracja rządowa w osobie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.   
 
19-100 Mońki, ul. Al. Niepodległości 3, tel./fax 85 716 54 00
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Ewa Niedzielewska
 Statut Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mońkach
 
Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
19-100 Mońki, Al. Niepodległości 7
tel. 85 670-37-00, fax 85 670-37-15
p.o. Komendanta Powiatowego Policji - mł. insp. Krzysztof KROPIWNICKI
 
tel. +48 47 711 8260
fax. +48 47 711 8259
Komendant Powiatowy – bryg. Andrzej Łęczycki
Z-ca Komendanta Powiatowego - st. kpt. Karol Sawicki
 
19-100 Mońki ul.Tysiąclecia 5
tel./fax 85 7162617
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach - mgr Agnieszka Wędołowska
 
19-100 Mońki ul. Białostocka 25 - tel./fax  85 7162743
Dyrektor - Wiesława Filipkowska
Przekazanie zadań powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki nastąpiło na mocy porozumienia z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Bibliotece Publicznej w Mońkach zawartego pomiędzy Gminą Mońki a Powiatem Monieckim
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-10-02

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-09-04

Data modyfikacji: 2024-05-23

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-09-04