Informacja o środowisku i jego ochronie

 

 

OPŁATY ŚRODOWISKOWE

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z terenu Powiatu Monieckiego.

Poniżej zamieszczamy link do opublikowanych w EKOPORTALU (jest to portal internetowy Ministerstwa Środowiska prowadzony przez Centrum Informacji o Środowisku, za pośrednictwem którego realizowany jest powyższy obowiązek) przez Starostwo Powiatowe w Mońkach kart z danymi o dokumentach zawierających informacje o środowisku:

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Użytkownik ma dostęp do globalnej wyszukiwarki pozwalającej wyszukiwać w bazie danych informacje o dokumentach OOŚ (Ocena Oddziaływania na Środowisko) oraz tworzyć spisy kart informacyjnych.

W oknie globalnej wyszukiwarki użytkownik ma możliwość określenia kryteriów, wg których system będzie wyszukiwał informacje. Wyszukiwanie jest możliwe wg pojedynczo zadanych kryteriów oraz wg dowolnej ich kombinacji. Jako wynik działania wyszukiwarki użytkownik otrzymuje spis odnalezionych kart informacyjnych w formie tabeli.

Wyszukiwanie kart informacyjnych dla Powiatu Monieckiego - w polu typ karty proszę wybrać wyszukiwany typ karty.

 

Wykaz danych składa się z kart informacyjnych o symbolach od A do I zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów. Karty, w zależności od kategorii dokumentu, zawierają różne informacje.

Karty informacyjne prowadzone są dla każdego dokumentu oddzielnie. Dokumenty, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe podzielone są na następujące kategorie:

Karty typu A
- Wnioski o wydanie decyzji,
- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego,

Karty typu B
- Decyzje i postanowienia,
- Wskazania lokalizacyjne,

Karty typu C
- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów,

Karty typu D
- Polityki, strategie, plany lub programy,

Karty typu E
- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
- Analizy porealizacyjne,
- Przeglądy ekologiczne,
- Raporty o bezpieczeństwie,
- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
- Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
- Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze,
- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów,

Karty typu F
- Prognozy oddziaływania na środowisko,
- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Opracowania ekofizjograficzne,
- Rejestry substancji niebezpiecznych,
- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- Rejestry poważnych awarii,

Karty typu G
- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,

Karty typu H
- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,

Karty typu I
- Inne dokumenty

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Chodkiewicz - Kierownik Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Data wytworzenia: 2019-03-07

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-04-12

Data modyfikacji: 2021-09-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-04-12