Wydział Dróg

Adres: ul. Mickiewicza 52, 19-100 Mońki
tel./fax 85 7278833

Godziny pracy wydziału:
poniedziałek - piątek - w godz. 7.00 - 15.00

Kierownik: Jarosław Marek Filipkowski

Do zadań Wydziału Dróg należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

 1. opracowywania projektów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego informowania o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. opracowywania projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. pełnienia funkcji inwestora;
 4. utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju;
 7. koordynacji robót w pasie drogowym;
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych;
 9. prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępniania ich na żądanie uprawnionym organom;
 10. sporządzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 11. przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 12. wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 13. przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 14. przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 15. wprowadzania ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczania objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 16. zatwierdzania organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych powiatu;
 17. dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 18. utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów;
 19. nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowania nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 20. nabywania nieruchomości innych niż wymienione w pkt 19 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-04-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-02-01

Data modyfikacji: 2016-04-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-02-01