Skarbnik Powiatu


Marta Łosiewicz

tel. 85 7278803, fax 85 7278829

 

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Powiatu.

Do zadań Skarbnika należy:

 • koordynowanie i realizacja polityki finansowej Powiatu;
 • opracowywanie projektu budżetu Powiatu;
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządu związanych z opracowywaniem budżetu Powiatu, jego realizacją i zmianami w budżecie Powiatu;
 • opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu;
 • dokonywanie analiz wykonania budżetu Powiatu;
 • kontrola realizacji budżetu Powiatu;
 • przekazywanie podległym jednostkom budżetowym informacji o: przypisanych im do realizacji dochodach i wydatkach Powiatu, stanowiących podstawę planów finansowych tych jednostek, wynikających z budżetu Powiatu przychodach i wydatkach, rachunkach dochodów własnych, funduszach celowych oraz informacji o dotacjach i wpłatach do budżetu;
 • przekazywanie z budżetu Powiatu dotacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich rozliczaniem;
 • gospodarowanie środkami pieniężnymi;
 • nadzór nad sprawozdawczością budżetową;
 • nadzór nad opracowywaniem bilansu Powiatu;
 • wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi;
 • kontrola zgodności operacji finansowych z planem finansowym;
 • kontrasygnowanie czynności prawnych: skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych Powiatu; polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, udzielaniu pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz emisji papierów wartościowych;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych wydawanych przez organy Powiatu, umów oraz porozumień zawieranych przez Powiat, a także innych dokumentów, czynności i działań, wywierających skutki finansowe dla budżetu Powiatu;
 • dokonywanie kontroli wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • nadzór nad gospodarką finansowo-księgową jednostek organizacyjnych Powiatu;
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzór nad jej przestrzeganiem przez pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych;
 • przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego, w części dotyczącej mienia ruchomego Powiatu;
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej w zakresie finansów publicznych;
 • nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Zastępcę Głównego Księgowego;
 • udział w sesjach Rady i posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
 • wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych w ustawach dla skarbnika powiatu lub skarbnika budżetu powiatu;
 • wykonywanie innych zadań, wynikających z Regulaminu lub zleconych przez Starostę.

 

Skarbnik kieruje Wydziałem Budżetowo-Finansowym, organizuje pracę w tym wydziale, nadzoruje jego działalność oraz prowadzi w nim kontrolę zarządczą.

Skarbnik jest upoważniony do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Starosty lub Sekretarza.

W razie nieobecności Skarbnika kontrasygnaty czynności prawnej powodującej powstanie zobowiązań finansowych Powiatu dokonuje Zastępca Głównego Księgowego. W razie nieobecności Skarbnika Zastępca Głównego Księgowego kieruje Wydziałem Finansowym, organizuje pracę w tym wydziale i nadzoruje jego działalność.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-04-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2003-09-09

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2003-09-09