Pion Ochrony i Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pion Ochrony zapewnia wykonywanie zadań przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych zapewnia przestrzeganie w Starostwie przepisów o ochronie informacji niejawnych. Do jego zadań należy:

1)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2)      zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3)      zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w tym okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5)      opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie;

6)      prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7)      prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

8)      prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

9)      przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu takiego poświadczenia;

10)  opracowywanie:

a)      instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania w Starostwie informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,

b)      dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych przetwarzanych w Starostwie,

c)      instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania w Starostwie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

11)  udostępnianie uprawnionym podmiotom akt postępowań sprawdzających;

12)  zawiadamianie Starosty o stwierdzeniu naruszenia w Starostwie przepisów o ochronie informacji niejawnych i podejmowanie niezwłocznie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków;

13)  zawiadamianie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o stwierdzeniu naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej;

14)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

W ramach Pionu Ochrony funkcjonuje Kancelaria Dokumentów Niejawnych odpowiedzialna za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów zawierających informacje niejawne uprawnionym osobom.

Kancelarią kieruje Kierownik Kancelarii Dokumentów Niejawnych, bezpośrednio podległy Pełnomocnikowi do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-02-12

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-02-12