Powiatowy rzecznik konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Pani Wiesława Tekień

Druki i wnioski: http://www.monki.pl/podstrony/wnioski.php

przyjmuje: wtorek, czwartek,
w godz. od 11.30 do 15.30

w Starostwie Powiatowym w Mońkach
ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
tel: 085 727 88 00
email. starostwo@monki.pl


Mieszkańcy Powiatu Monieckiego zgłaszający się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów nie są obowiązani do składania jakichkolwiek oficjalnych wniosków. Zgłoszenie sprawy może nastąpić w dowolnej formie. Większość spraw zgłaszanych rzecznikowi kończy się udzieleniem porady. Każda osoba może pozostać anonimową.
W sytuacji gdy konsument zainteresowany jest bezpośrednią pomocą Rzecznika polegającą na wystąpieniu w jego imieniu do sprzedawcy, czy przedsiębiorcy bądź przygotowaniu pozwu, winien dostarczyć kopie dokumentów, np.:
1) dowód zawarcia umowy (paragon),
2) dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
3) karta gwarancyjna.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania Powiatu w zakresie ochrony konsumentów.

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

1)      prowadzenie edukacji konsumenckiej;

2)      zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3)      składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

4)      występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

5)      współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

6)      wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych;

7)      wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;

8)      wykonywanie kompetencji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;

9)      przedkładanie Staroście do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz jego przekazywanie właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

10)    przekazywanie delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków oraz sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-02-12

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-02-12