Radca prawny

Radca Prawny zapewnia organom Powiatu oraz pracownikom Starostwa pomoc prawną, niezbędną do wykonywania ustawowych zadań powiatu.

Do zadań Radcy Prawnego należy:

1)      opiniowanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty;

2)      udzielanie Zarządowi i Staroście wyjaśnień, informacji i konsultacji prawnych;

3)      w sprawach wskazanych przez Starostę – wydawanie opinii prawnych dotyczących w szczególności:

a)      zawierania umów długoterminowych, dotyczących zagadnień o dużym stopniu złożoności lub spraw majątkowych o znacznym przedmiocie wartości,

b)      spraw z zakresu prawa pracy,

c)      uznania lub odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

d)     zawarcia ugody,

e)      umarzania wierzytelności,

f)       spraw związanych z postępowaniami sądowymi, sądowo- administracyjnymi oraz toczącymi się przed innymi organami orzekającymi,

g)      zawiadamiania organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu;

4)      udzielanie pracownikom Starostwa porad, wyjaśnień, informacji i konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa w sprawach szczególnie zawiłych;

5)      w sprawach wskazanych przez Starostę – uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;

6)      nadzór prawny nad windykacją i egzekucją wierzytelności Powiatu i Skarbu Państwa;

7)      zastępstwo procesowe Powiatu i reprezentującego Skarb Państwa Starosty w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi, w tym zastępstwo procesowe w sprawach wskazanych przez Starostę oraz dotyczących jednostek organizacyjnych Powiatu, jeśli przekraczają one zakres upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych kierownikom tych jednostek.

Radca Prawny informuje Zarząd, Starostę, Skarbnika, Sekretarza, Kierowników Wydziałów, osoby kierujące samodzielnymi komórkami organizacyjnymi oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy o zmianach w przepisach prawnych dotyczących Powiatu.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-02-12

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-02-12